BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Konsorcjum naukowo-badawcze sposobem na transfer wiedzy i technologii w sektorze biogospodarki Północno-Zachodniej Polski
The Science Research Consortium as a Way to Knowledge and Technology Transfer in the Bioeconomy Sector in North-Western Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 171-176, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ośrodki naukowo-badawcze, Współpraca, Transfer wiedzy, Transfer technologii, Biogospodarka
Research centres, Cooperation, Knowledge transfer, Technology transfer (TT), Bioeconomy
Note
streszcz., summ.
Country
Polska Północno-Zachodnia
North-West Poland
Abstract
Celem badań było przedstawienie historii powstania, działalności i perspektyw Północno-Zachodniego Centrum Biogospodarki. Stanowi ono konsorcjum jednostek naukowych i badawczych oraz instytucjonalnych partnerów gospodarczych trzech województw - zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Wykorzystując metodę studium przypadku na tym przykładzie starano się wykazać, że integracja zasobów ludzkich i rzeczowych instytucji naukowo-badawczych w ramach konsorcjum umożliwia sprostanie wyzwaniom biogospodarki. Rezultaty tej współpracy przyczynią się do skutecznego transferu wiedzy i technologii ze świata nauki do gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present a history of creation, activity and perspectives of Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki. It is a consortium of science and research units with business partners from the provinces - West Pomeranian, Wielkopolska and Lubuskie. Using the case study method for this example, the authoress it is shows that the integration of human and material resources of science and research institutions in that consortium allows to overcome challenges of bioeconomy. The results of this cooperation will contribute to the effective transfer of knowledge and technology from the world of science to the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abramson H.N., Encarnaçāo J., Reid P.P., Schmoch U. (eds.). 1997: Technology transfer systems in the United States and Germany. Lesson and Perspectives, National Academy Press, Washington D.C.
 2. Bartkowiak A. 2013: Centrum Biogospodarki i jego znaczenie w wykorzystaniu potencjału gospodarczego w województwie zachodniopomorskim, wystąpienie na konferencji "Czas na regionalne i inteligentne specjalizacje", Szczecin 1.03.2013 r., http://www.coi.wzp.pl/download/index/biblioteka/11220, dostęp 16.05.2014.
 3. Bercowitz J., Feldmann M. 2006: Entrepreneurial universities and technology transfer: A conceptual framework for understanding knowledge-based economic development, J. Tech. Trans., vol. 31, Issue 1, 175-188.
 4. Bozeman B. 2000: Technology transfer and public policy: a review of research and theory, Research Policy, vol. 29, Issues 4-5, 627-655.
 5. Chyłek E.K. 2012: Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym, Przem. Spoż., nr 8-9, 32-36.
 6. Czerniak J. 2013: Polityka innowacyjna w Polsce. Analiza i proponowane kierunki zmian, Difin, Warszawa.
 7. Debackere K., Veugelers R. 2005: The role of academic technology transfer organizations in improving industry science links, Research Policy, vol. 34, Issue 3, 321-342.
 8. Gorzoch J. (red.). 2012: Foresight technologiczny przemysłu - Insight 2030: aktualizacja wyników oraz krajowa strategia inteligentnej specjalizacji (smart specialization), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, http://www.mg.gov.pl/files/upload/17503/Foresight_Technologiczny_2030_werjsa_elektorniczna_72_str.pdf, dostęp 16.05.2014.
 9. Gryzik A., Knapińska A. (red.). 2012: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze nauki, OPI, Warszawa.
 10. Gryzik A., Knapińska A., Tomczyńska A. (red.). 2012: Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu, OPI, Warszawa.
 11. Innovating for Sustainable Growth. A Bioeconomy for Europe. 2012: European Commission, Brussels, http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/201202_commision_staff_working.pdf, dostęp 16.05.2014.
 12. Innovation Union Scoreboard 2014. 2014: Pro INNO Europe. European Commission. Luxemburg, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf, dostęp 10.05.2014.
 13. Inteligentna specjalizacja - czynnik stymulujący przyszły rozwój gospodarczy Europy. 2012: Panorama inforegio, nr 44, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag44/mag44_pl.pdf, dostęp 16.05.2014.
 14. Łącka I. 2011: Współpraca technologiczna polskich instytucji naukowych i badawczych z przedsiębiorstwami jako czynnik wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, Wyd. Uczelniane ZUT w Szczecinie, Szczecin.
 15. Łącka I. 2014a: Innovativeness in Poland, the Czech Republic and Slovakia - a comparative analysis after a decade of the European Union membership, International Scientific Days 2014, "Improving Performance of Agriculture and the Economy: Challenges for Management and Policy", May 21-23, 2014 Hotel Permon, High Tatras, Slovak Republic, w druku.
 16. Łącka I. 2014b: Korzyści i wyzwania dla sfery nauki i biznesu w zakresie wzajemnej współpracy, wystąpienie podczas konferencji "Staż narzędziem współpracy dla nauki i biznesu" - prezentacja dobrych praktyk", RCIiTT ZUT w Szczecinie, Szczecin 9.05.2014 r., http://www.innowacje.zut.edu.pl/dane/foto/Inkubator/Galerie/Czas_na_staz/I._Lacka__Korzysci_i_wyzwania_RCIiTT_9.05.2014.pdf, dostęp 27.05.2014.
 17. Marszalec J. 2002: Fiński model współdziałania nauki z przemysłem, [w:] M. Romanowska, M. Trocki, Przedsiębiorstwo partnerskie, Difin, Warszawa.
 18. Marszalec J. 2008: Konsorcja naukowo-przemysłowe jako metoda poprawy efektywności współpracy nauki z przemysłem, [w:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (red.), Tendencje innowacyjne rozwoju polskich przedsiębiorstw, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa.
 19. Matusiak K.B., Guliński J. 2010: System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, PARP, Warszawa.
 20. Miotti L., Sachwald F. 2003: Co-operative R&D: why and with whom?: A integrated framework of analysis, Research Policy, vol. 32, Issue 8, 1481-1499.
 21. Perkmann M., Walsh K. 2007: University - industry relationship and open innovation towards and research agenda, Inter. J. Manag. Rev., vol. 40, Issue 4, 259-280.
 22. Santarek K. (red.). 2008: Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.
 23. Tassey G. 1991: The functions of technology infrastructure in a competitive economy, Research Policy, vol. 20, Issue 4, 345-361.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu