BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matyjaszczyk Ewa (Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu)
Title
Rynek środków ochrony roślin w Polsce w 2012 roku w ujęciu ilościowym i wartościowym
Market of Plant Protection Products in Poland in the Year 2012 in Terms of Volume and Value
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 177-182, rys., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Środki ochrony roślin, Sprzedaż, Ocena sprzedaży
Plant protection measures, Sale, Sales assessment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie polskiego rynku środków ochrony roślin roku w ujęciu ilościowym i wartościowym na tle Unii Europejskiej w 2012 roku. Sprzedaż środków ochrony roślin w Polsce w roku 2012 była na poziomie 400 mln euro lub 13,3 tys t substancji aktywnej. W przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych była wyraźnie niższa niż przeciętnie w UE. Wartości mierników sprzedaży dla Polski wyniosły 0,92 kg substancji aktywnej na 1 ha albo 27,7 euro/ha, przy średniej dla UE odpowiednio 1,52 kg/ha i 57,2 euro/ha. Zarówno w Polsce, jak i w UE dwoma głównymi grupami środków ochrony roślin na rynku były herbicydy i fungicydy. Jednak udział herbicydów w Polsce, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym, wyniósł ponad połowę, a fungicydów około 40% rynku, podczas gdy średnio w UE udział fungicydów był wyższy niż w Polsce, a herbicydów - niższy. Rynek środków ochrony roślin w segmencie "dom i ogród" miał całkowicie odmienną strukturę z wyraźną dominacją insektycydów. (abstrakt oryginalny)

Sales of plant protection products in Poland per hectare of arable land was in 2012 significantly lower than European Union (EU) average, both in terms of volume and value. The data for Poland amounted to 0.92 kg of active substance/ha or 27.7 EUR/ha with EU average respectively 1.52 kg/ha and 57.2 EUR/ha. Both in Poland and in the EU the two main groups of plant protection products on the market were herbicides and fungicides. However the share of herbicides in Poland both in the terms volume and value was more than half and fungicides about 40% of the market, while in the EU the share of fungicides was higher than in Poland, and the share of herbicides - lower. "Home and garden" plant protection products market in Poland had completely different structure with clear dominance of insecticides. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczewski K. 2014: Odporność chwastów na herbicydy, PWN, Warszawa, 276.
 2. Dane statystyczne dotyczące zużycia środków ochrony roślin do zabiegów agrolotniczych w lasach w Polsce w roku 2012. 2014: Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Wydział Ochrony Ekosystemów, Dane niepublikowane.
 3. Dobrzański A., Adamczewski K. 2013: Niechemiczne metody zwalczania chwastów - stan obecny i perspektywy, [w:] R. Hołownicki, M. Kuboń (red.), Współczesna inżynieria rolnicza - osiągnięcia i nowe wyzwania, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków, vol. 3, 55-96.
 4. ECPA Statistical Review 2012. 2013. STAT/13/EJ/23397, Brussels, ss. 45.
 5. Gacek E. 2008: Charakterystyka krajowego rejestru odmian roślin rolniczych i warzywnych oraz znaczenie list odmian roślin rolniczych zalecanych do uprawy w Polsce, Hod. Rośl. Nas., 2, 2-15.
 6. Golinowska M. 2009: Nakłady na chemiczną ochronę roślin w gospodarstwach wielkoobszarowych na początku XXI wieku, J. Agribus. Rural Dev., 2(12), 53-60.
 7. Kałużyńska M., Smyk K., Wiśniewski J. 2009: 5 lat Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 8. Key figures on Europe. 2013: Eurostat, Luxembourg, Publications Office of the European Union, ss. 190.
 9. Kochmann J., Węgorek W. (red.). 1997: Ochrona roślin, Plantpress, Kraków, 701.
 10. Matyjaszczyk E. 2011: Active substances used in plant protection in Poland after the European Union accession, J. Plant Prot. Res., vol. 51, no. 3, 217-223.
 11. Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2013. 2013: GUS, Warszawa, 915.
 12. The use of plant protection products in the European Union data 1992-2003. 2007: Eurostat 2007. European Communities, ss. 222.
 13. Węgorek P. 2007: Historia odporności owadów na insektycydy, Instytut Ochrony Roślin, Poznań, 68.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu