BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mucha Marcin (Związek Producentów Cukru w Polsce)
Title
Porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po reformie regulacji unijnego rynku cukru
Comparison of Sugar Industry in Poland and Germany after the Reform of the EU Sugar Market
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 200-204, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przemysł cukrowniczy, Rynek cukru, Cukier, Polityka regulacyjna, Reformy rynkowe
Sugar industry, Sugar market, Sugar, Regulatory policy, Market reforms
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Niemcy
Germany
Abstract
Celem pracy było porównanie przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech w latach 2009- 2012. Podstawą do analizy były najważniejsze dane surowcowo-produkcyjne oraz strukturalne przemysłu cukrowniczego tych państw, z uwzględnieniem ramowych uwarunkowań prawnych dotyczących sektora. W Unii Europejskiej podstawy i zasady funkcjonowania sektora cukru są objęte regulacjami na poziomie unijnym, tworzącymi wspólną organizację rynku cukru. Zakładają one silny interwencjonizm mający na celu ochronę unijnych rolników i przedsiębiorstw, głównie przed konkurencją ze strony światowych producentów cukru trzcinowego. W latach 2006-2010 przeprowadzono reformę regulacji rynku cukru, której celem była eliminacja nadwyżek produkcyjnych i poprawa konkurencyjności, co miało również przygotować sektor cukru do jego dalszej liberalizacji. Zaprezentowano porównanie obecnego stanu przemysłu cukrowniczego w Polsce i w Niemczech po zmianach wynikających z reformy. (abstrakt oryginalny)

In the European Union rules of functioning of the sugar market are covered by EU legislation, which forms common market organisation in the sugar sector. It assumes strong protectionism aiming at protection of UE farmers and companies, mainly against the competition from the world sugar producers of cane sugar. In 2006-2010, the EU conducted a reform of the sugar market aiming at elimination of production surpluses and improving competitiveness to prepare sugar sector to its liberalization. The article presents comparison of the current state of sugar industry in Poland and Germany after changes resulting from the reform. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Budzyńska A. 2013: Procesy restrukturyzacyjne charakteryzujące rynek cukru w Unii europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(XXVIII), z. 2, 9.
 2. Hryszko K., Szajner P. 2013: Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, IERiGŻ-PIB, 29.
 3. Judzińska A. 2013: Przemiany w polskim przemyśle cukrowniczym, Gazeta Cukrownicza, nr 3, 127.
 4. Mucha M. 2010: Stan i perspektywy branży cukrowniczej w Polsce. Podsumowanie reformy regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej w latach 2006/07-2009/10, Gazeta Cukrownicza, nr 3, 65.
 5. Pietrzak M., Mucha M. 2014: Wpływ regulacji rynku na funkcjonowanie sektora cukrowniczego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po akcesji do UE, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", w druku.
 6. Purgał P. 2010: Ewolucja systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej, Rocz. Ekon., nr 3, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 227.
 7. Rozporządzenie Rady nr 1009/67/EWG z dnia 18 grudnia 1967 roku w sprawie wspólnej organizacji rynku cukru, Dz.U., nr 308 z dn. 18.12.1967.
 8. Rynek cukru. Stan i perspektywy, 2014. IERiGŻ-PIB, nr 41, w druku.
 9. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2004: Ekonomia, PWN, Warszawa.
 10. Szajner P. 2009: Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 8(23), 187.
 11. Szajner P. 2012: Wpływ reformy regulacji rynku cukru w UE na efektywność polskiego przemysłu cukrowniczego, J. Sokołowski, M. Sosnowski, A. Żabiński (red.), Polityka ekonomiczna, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ss. 452.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu