BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szőllősi László (University of Debrecen, Hungary), Szűcs István (University of Debrecen, Hungary)
Title
An Economic Approach to Broiler Production : a Case Study from Hungary
Ekonomiczne podejście do produkcji brojlerów : studium przypadku z Węgier
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 275-281, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Hodowla drobiu, Rentowność produkcji, Efektywność produkcji
Poultry farming, Profitability of production, Production effectiveness
Note
streszcz., summ.
Country
Węgry
Hungary
Abstract
Główny celem badań było przedstawienie ekonomicznej sytuacji chowu brojlerów na Węgrzech. Aby zbadać wpływ technicznej wydajności na rentowność stworzono deterministyczny model. Jak wskazują wyniki, przy obecnych warunkach ekonomicznych chów brojlerów może być rentowny, jeśli europejski czynnik wydajności produkcji (EPEF) utrzymuje się powyżej 300-310. Niższy poziom technologiczny, tańsza pasza i kurczęta oraz ich niższa jakość obniża techniczną wydajność produkcji, która skutkuje niskimi wskaźnikami ekonomicznymi. Dlatego nie warto oszczędzać na poziomie technologicznym i na jakości kurcząt lub paszy. W związku z tym kluczowym celem rozwoju w przyszłości powinno być zwiększenie wydajności. (abstrakt oryginalny)

The general objective of this study is to present the economic situation of Hungarian broiler production. A deterministic model was constructed to investigate the role of technical efficiency on profitability. As the results demonstrate, in current economic conditions broiler production can be profitable if the European Production Efficiency Factor (EPEF) is above 300-310. A lower level of technology, cheaper feed and chicks in addition to their weaker quality deteriorates the technical efficiency of production, which results in poor economic indicators. Therefore, it is not worth saving on either the level of technology or the quality of chicks or feed. Thus, the key purpose of future developments should be: increasing efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aliczki K., Bárány L. 2013: Versenyképes-e a magyar húscsirketermelés? Baromfiágazat, vol. 13, no. 3, Budapest, 6-8.
 2. Begum I.A., Buysse J., Alam M.J., Huylenbroeck G.V. 2009: An application of data envelopment analysis (DEA) to evaluate economic efficiency of poultry Farms in Bangladesh, Presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, August 16-22.
 3. Béládi K., Kertész R. 2013: A főbb mezőgazdasági ágazatok költség- és jövedelemhelyzete 2011, Agrárgazdasági Kutató Intézet, Budapest, 40-50.
 4. Farrell M.J. 1957: The measurement of productive efficiency, J. Royal Stat. Soc., series A, vol. 120, no. 3. 253-281.
 5. Market Price Information System. 2013: Research Institute of Agricultural Economics https://pair.aki.gov. hu/web_public/general/home.do, download: 10. November 2013.
 6. Nabizadeh A. 2012: The effect of inulin on broiler chicken intestinal microflora, gut morphology, and performance, J. Animal and Feed Sci., vol. 21, 725-734.
 7. Nábrádi A., Pető K., Balogh V., Szabó E., Bartha A., Kovács K. 2009: Efficiency indicators in different dimension, APSTRACT, vol. 3, no. 1-2, Budapest, 7-23.
 8. Nábrádi A., Szőllősi L. 2008: A baromfiágazat versenyképességének helyreállítása, Gazdálkodás, vol. 52, no. 5, Budapest, 418-431.
 9. Perić L., Milošević N., Žikić D, Kanački Z., Džinić N., Nollet L., Spring P. 2009: Effect of selenium sources on performance and meat characteristics of broiler chickens, J. App.Poul. Res., vol. 18, 403-409.
 10. Poultry Production Board. 2013: Database, Hungary.
 11. Skinner-Noble D., Teeter R. 2003: Components of feed efficiency in broiler breeding stock: energetics, performance, carcass composition, metabolism, and body temperature, Poultry Science, vol. 82, 1080-1090.
 12. Van Horne P.L.M. 2013: Concurrentiekracht van de Nederlanse pluimveevleessector, LEI-rapport 2013-037. Mei 2013. LEI Wageningen UR, Den Haag. 29-35.
 13. Willems O.W., Miller S.P., Wood B.J. 2013: Aspects of selection for feed efficiency in meat producing poultry, World's Poul. Sci. J., vol. 69, no 1. 77-88.
 14. Zoltán P. 2010: Jó indítás, eredményes hizlalás, Baromfiágazat, vol. 10, no. 4, Budapest, 36-42.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu