BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świstak Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zwiększenie konkurencyjności produktów regionalnych przez ich wykorzystanie w ofercie gastronomicznej
Increasing the Competitiveness of Regional Products Through their Use in the Catering Offer
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 288-292, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Żywność, Produkty regionalne, Gastronomia, Konkurencyjność
Food, Regional product, Gastronomy, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przeanalizowano wykorzystanie produktów i potraw regionalnych w ofercie lokali gastronomicznych wybranych regionów Polski jako sposobu na zwiększenie ich konkurencyjności. Uwzględniono 6 regionów Polski o znanej kuchni regionalnej. Około 60% wylosowanych zakładów oferowało potrawy regionalne, jednak ich przeciętny udział w całkowitej ofercie nie przekraczał 20%. Wśród serwowanych dań najwięcej było potraw mięsnych, mącznych i zup. Lokalna gastronomia jest dobrym sposobem na promowanie żywności regionalnej pod warunkiem rozszerzenia oferty oraz zapewnienia wysokiej jakości potraw. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the use of regional products and dishes on catering offer in selected Polish regions as a way to increase their competitiveness. Included six regions of known Polish regional cuisine. Approximately 60% of randomly selected catering establishments offered regional dishes, but their average share of the total offer does not exceed 20%. Among the dishes served were the most meat and flour dishes, and soups. Local gastronomy is a good way to promote regional food, on condition increase the diversity of dishes and ensuring high-quality food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czyż T. 2009: Konkurencyjność regionu wielkopolskiego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego, Biuletyn nr 9, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań, 77-95.
 2. Faulkner D., Bosman C. 1996: Strategie konkurencji, Gebethner i s-ka, Warszawa.
 3. Golejewska A., Gajda D. 2012: Analiza potencjału konkurencyjnego polskich regionów, Analizy i Opracowania Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 05/2012 (015).
 4. Grabowski J. 2008: Uwarunkowania konkurencyjności turystycznej regionów, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXX, z. 3, 149-164.
 5. Kamieńska L. 2013: Ocena wykorzystania tradycyjnych, regionalnych produktów oraz potraw w ofercie usług gastronomicznych na przykładzie regionów Małopolski i Podkarpacia, Praca inżynierska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa.
 6. Konkurencyjność produktów tradycyjnych i regionalnych, www.ankietka.pl, dostęp 25.04.2014.
 7. Krajewski K., Tul-Krzyszczuk A., Kondraciuk P., Świątkowska M. 2009: Doświadczenia i znaczenie produktów tradycyjnych w promocji regionów turystycznych, [w:] Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Rozwój turystyczny regionów a tradycyjna żywność, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki Częstochowa i Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 103-117.
 8. Mróz A. 2013: Wykorzystanie produktów i potraw regionalnych w ofercie wybranych zakładów gastronomicznych województw wielkopolskiego i śląskiego, Praca magisterska, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, SGGW, Warszawa.
 9. Mynarski S. 2001: Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Richter-Kaźmierska A. 2007: Partnerstwo na rzecz rozwoju regionalnego a konkurencyjność regionalna, [w:] T. Biernat (red.), Przedsiębiorstwo i państwo - wybrane problemy konkurencyjności, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 193-204.
 11. Stępień A. 2011: Analiza wykorzystania tradycyjnych potraw i produktów w placówkach gastronomicznych i agroturystycznych wybranych regionów Polski, Praca inżynierska, Międzywydziałowe Studium Towaroznastwa, SGGW, Warszawa.
 12. Świstak E., Bilska B., Stępień A., Tul-Krzyszczuk A. 2013: Produkty regionalne jako element budowania konkurencyjności obszarów wiejskich, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 139-148.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu