BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wielkość i struktura depozytów bankowych rolników indywidualnych w Polsce a koniunktura gospodarcza
Value and Structure of Bank Deposits of Individual Farmers in Poland vs. Economic Situation of the Country
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 299-304, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Depozyt bankowy, Koniunktura gospodarcza, Indywidualne gospodarstwa rolne
Bank deposit, Business trends, Individual arable farms
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badań było przedstawienie relacji pomiędzy depozytami rolników indywidualnych w Polsce a koniunkturą gospodarczą. Wartość depozytów bankowych rolników indywidualnych w okresie 2004-2013 wzrosła około 5-krotnie. Wartość depozytów terminowych i z terminem wypowiedzenia zwiększyła się o 90%, podczas gdy wartość depozytów bieżących wzrosła o 575%, udział depozytów bieżących w depozytach rolników indywidualnych ogółem zwiększył się z 84% w 2004 roku do 94% w 2013 roku. Policzono również współczynnik korelacji liniowej Pearsona pomiędzy realną stopą wzrostu wartości depozytów bankowych rolników a realną stopą wzrostu PKB. Nie stwierdzono istotnej statystycznie korelacji pomiędzy realną stopą wzrostu wartości depozytów bankowych rolników a realną stopą wzrostu PKB, wystąpiła natomiast istotna dodatnia korelacja pomiędzy stopą wzrostu wartości depozytów terminowych rolników indywidualnych w bankach a realną stopą wzrostu PKB. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present relationship between bank deposits of individual farmers in Poland and economic situation. The value of individual farmers bank deposits increased about 5-times in the span of 2004-2013. The value of deposit with agreed maturity increased by 90%, when the value of overnight deposits increased by 575%, the share of overnight deposits in individual farmer's total deposits increased from 83% in 2004 to 94% in 2013. In the article Pearson correlation coefficient between value farmer's bank deposits growth rate and real GDP growth rate was also calculated. There is no significant correlation between overnight farmer's bank deposits real growth rate and GDP real growth rate, but positive significant correlation between individual farmer's deposits with agreed maturity real growth rate and GDP real growth rate was observed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anioła P., Gołaś Z. 2013: Strategie oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce, J. Agribus. Rural Dev., 1(27), 2013, 19-31.
 2. Jędruchniewicz A. 2013: Struktura cen w polskim cyklu gospodarczym. Faza wzrostu, Bank i Kredyt, nr 44(1), 99-118.
 3. Kata R. 2011: Korzystanie z usług bankowych przez rolników indywidualnych w Polsce, J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 87-99.
 4. Ogólne zasady wypłaty płatności, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/ogolne-zasady-wyplaty-platnosci.html, dostęp 01.04.2014.
 5. Rytelewska G., Kłopocka A. 2010: Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, Bank i Kredyt, nr 41(1), 57-80.
 6. Skórska A. 2012: Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, nr 245, 443-452.
 7. Starzyńska W. 2002: Statystyka praktyczna, PWN, Warszawa, 292, 310.
 8. Utzig M. 2012: Korzystanie z rynku depozytowo-kredytowego przez rolników w Polsce, Rocz. Ekon. Rol. i Rozw. Obsz. Wiej., t. 99, z. 4, 64-74.
 9. Utzig M. 2013: Aktywa finansowe gospodarstw domowych a koniunktura gospodarcza, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu "Ekonomia, nr 305, 744-753.
 10. www.stat.gov.pl/gus/wskazniki_makroekon_PLK_HTML.htm, dostęp dnia 3.04.2014.
 11. www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/nal_zobow.html, dostęp dnia 15.04.2014
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu