BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Danuta (Politechnika Koszalińska), Szafraniec-Siluta Ewa (Politechnika Koszalińska)
Title
Leasing jako źródło finansowania inwestycji gospodarstw rolnych na przykładzie regionu Pomorza Środkowego
Leasing as a Source of Farm Investments' Financing on the Example of Middle Pomerania Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 337-343, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Leasing, Finansowanie inwestycji
Arable farm, Leasing, Investment financing
Note
streszcz., summ.
Country
Pomorze Środkowe
Middle Pomerania region
Abstract
Celem badań było określenie zmian na rynku leasingu maszyn rolniczych w Polsce, a także wskazanie, na ile ta dynamika jest adekwatna do postrzegania leasingu jako źródła finansowania działalności inwestycyjnej przez gospodarstwa rolne Pomorza Środkowego. U podstaw badań postawiono tezę o rosnącym znaczeniu tego źródła finansowania inwestycji gospodarstw rolnych zarówno w Polsce, jak i w regionie Pomorza. W analizach posłużono się wtórnymi danymi pochodzącymi ze Związku Polskiego Leasingu oraz pierwotnymi danymi zebranymi w wyniku przeprowadzonego badania ankietowego na próbie gospodarstw rolnych Pomorza Środkowego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the changes in the leasing market of agricultural machines in Poland, and an indication of how it is relevant to the perception of leasing as a source of financing investment activities by Middle Pomerania farms. During research, there was a thesis advanced about the growing importance of this source of farms' investment financing, both in Poland and in the region of Middle Pomerania. The analyzes were used secondary data from the Polish Leasing Association and the raw data collected as a result of a survey conducted on a sample of Middle Pomerania farms. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bierlen R., Barry P.J., Dixon B.L., Ahrendsen B.L. 1998: Credit contstraints, farm characteristics and the arm economy: differential impactson feeder cattle and beef cow inventories, Am. J. Agric. Econ., nr 80, 709.
 2. Czerwińska-Kayzer D. 2013: Inklinacje rolników indywidualnych do realizacji inwestycji rzeczowych w gospodarstwach rolnych, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 104, 5-12.
 3. Jakubczak A. 2009: Struktura kapitału a wyniki ekonomiczno-finansowe wielkoobszarowych przedsiębiorstw rolniczych, Rocz. nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 144.
 4. Kusz D. 2009: Nakłady inwestycyjne w rolnictwie Polskim w latach 1990-2007, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 2, 131-136.
 5. Ma J., Tian G. 2006: Risks, financing constraints, and high savings ratio in the rural economy of china: a model incorporating precautionary savings and liquidity constraints, Frontiers of Economics in China, nr 1(1), 112-125.
 6. Mądra M. 2009: Źródła finansowania inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 1, 273-278.
 7. Mądra M. 2013: Znaczenie finansowania kapitałem własnym w towarowych gospodarstwach rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 4, 269.
 8. Mikołajczyk J. 2007: Inwestycje rolnicze w Polsce w latach 1990-2005, Rocz. Nauk. SERiA, t. IX, z. 1, 316-319.
 9. Mondelli M.P., Klein P.G. 2014: Private equity and asset characteristics: The case of agricultural production, Managerial and Decision Economics, vol. 35, 145-160.
 10. Rosa A. 2009: Alternatywne instrumenty finansowania, [w:] A. Bielawska (red.), Nowoczesne Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo C.H. Beck, 174.
 11. Sobiech J., Zawadzka D. (red.). 2014: Wzrost i alokacja aktywów finansowych i rzeczowych rolników (przedsiębiorstw rolniczych i gospodarstw domowych) Pomorza Środkowego, Wyd. Politechniki Koszlińskiej, Koszalin.
 12. Szafraniec-Siluta E. 2010a: Ocena finansowania inwestycji rolniczych leasingiem, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 82, 83-191.
 13. Szafraniec-Siluta E. 2010b: Źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu gospodarczego, [w:] J. Sobiech (red.), Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 142, Poznań, 374-386.
 14. Śmiglak-Krajewska M., Just M. 2013: Inwestycje rzeczowe w gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim w latach 2009-2011, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 103, 35.
 15. Wyniki branży leasingowej w 2009 roku. 2010: Związek Polskiego Leasingu, Warszawa.
 16. Zawadzka D. 2008: Działalność małych przedsiębiorstw na obszarze Pomorza Środkowego, [w:] D. Zawadzka (red.), Pomorze Środkowe - społeczeństwo, wieś, gospodarka. Wybrane problemy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Koszalinie, 246-260.
 17. Zawadzka D. 2009: Determinanty popytu małych przedsiębiorstw na kredyt handlowy. Identyfikacja i ocena, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 168.
 18. Zawadzka D. 2012: Ocena wykorzystania kredytu handlowego przez przedsiębiorstwa rolnicze w Polsce, [w:] H. Zadora, G. Łukasik (red.), Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Finanse przedsiębiorstw, Studia Ekonomiczne, Zesz. Nauk. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 107, 331-339.
 19. Zawadzka D. 2013: Kredyt w decyzjach finansowych przedsiębiorstw rolniczych w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z regionu Pomorza Środkowego), Zarządzanie i Finanse, t. 11, nr 2, cz. 2, 619-630.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu