BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Misztal Stanisław (Polska Akademia Nauk)
Title
Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2003, nr 5, s. 9-32, ryc., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Kształtowanie się struktur przemysłowych
Keyword
Przemysł, Przekształcenia własnościowe, Prywatyzacja przemysłu, Badania naukowe
Industry, Ownership transformations, Privatization of industry, Scientific research
Abstract
Opracowanie zawiera podsumowanie badań prowadzonych przez autora w IGiPZ PAN w ramach tematu A.2.5. "Przestrzenne aspekty transformacji przemysłu w Polsce w dekadzie lat 1988-1998". Główną uwagę skupiono w badaniach na analizie przekształceń własnościowych działalności przemysłowej w skali krajowej i w poszczególnych województwach, a zwłaszcza procesu prywatyzacji, ponieważ efekty tego procesu warunkują transformację pozostałych rodzajów struktury przemysłu. Bez prywatyzacji większości działalności przemysłowej powrót do gospodarki rynkowej byłby niemożliwy. Należy podkreślić, że gospodarka rynkowa okazała się w praktyce XX w. bardziej efektywna ekonomicznie niż funkcjonująca do 1989 r. w byłym ZSRR i krajach Europy Środkowo-Wschodniej niewydolna i silnie zbiurokratyzowana gospodarka nakazowo-rozdzielcza.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biskup J., 1997, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na koniec 1995 r. (według danych GUS i NBP), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, s. 81-102
 2. Domański B., 1999, Structure, regional distribution and selected effects of foreign direct investment in Polish manufacturing in the 1990, Wirtschafts-geogr. Studien, Wien, s. 71-88
 3. Durka B. red., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, z lat 1990 i 1998
 4. Lista 500 w r. 1998, "Rzeczpospolita" z 6 V 1999
 5. Materiały PAIZ (Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych) z lat 1996-1998
 6. Materiały Departamentu Pracy GUS z lat 1988-1991
 7. Olesiński Z., Pac-Pomamacki R., 1998, Działalność dużych inwestorów zagranicznych w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 96-115
 8. Pracujący w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, z lat 1995-1999
 9. Ranking 500 największych polskich firm prywatnych sektora produkcji, "Home and Market" z maja 1999 r., s. 86-116
 10. Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, z lat 1989-1999
 11. Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa, z lat 1989-1999
 12. Roczniki Statystyczne województw, GUS, Warszawa, z lat 1989-1999
 13. Slenczek M., 1997, Pochodzenie i wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989-1996, "Czas. Geogr." vol 68, nr 3-4, s. 373-382
 14. Zagoździńska J., 1998, Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993-1996 (wg danych GUS), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 63-95
 15. Zatrudnienie w gospodarce narodowej z lat 1989-1999, GUS, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu