BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiatkowski Jacek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych
A Bayesian Comparison of STUR And GARCH Models With Application to Polish Financial Time Series
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 161-171, tab., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Estymacja bayesowska, Model GARCH, Modele ekonometryczne, Szeregi czasowe
Bayesian estimation, GARCH model, Econometric models, Time-series
Note
summ.
Abstract
Powszechnie wiadomo, że podstawowymi własnościami procesów finansowych jest występowanie pierwiastka jednostkowego oraz zmieniająca się w czasie warunkowa wariancja stóp zwrotu. Występowanie pierwiastka jednostkowego bezpośrednio związane jest z hipotezą błądzenia losowego, która głosi, że cena akcji (lub innego instrumentu finansowego) jest równa cenie akcji w poprzednim okresie plus zmienna losowa o wartości oczekiwanej równej zero. Zakłada ona również, że przyrosty cen (stopy zwrotu) są względem siebie niezależne oraz posiadają identyczny rozkład prawdopodobieństwa. Tradycyjne rozumienie błądzenia losowego potwierdza efektywność rynku, tzn. jeżeli ceny podlegają błądzeniu losowemu to można potwierdzić słabą efektywność rynku. Wszystkie publiczne dostępne informacje o danej akcji są natychmiast odzwierciedlane w cenie. Z tego względu wiele badań empirycznych koncentruje się na modelach ARMA (Autoregressive Integrated Moving Average) wprowadzonych przez [[2]], gdzie ceny aktywów traktowane są jako procesy o stacjonarnych przyrostach. Kolejną dobrze znaną własnością finansowych stóp zwrotu jest zmienność w czasie warunkowej wariancji. W szczególności duże zmiany cen poprzedzone są równie dużymi zmianami cen, z kolei małe zmiany cen są często poprzedzone ich małymi zmianami. Skupianie się wariancji w wąskich przedziałach czasu i ściśle z tym związana zmienność wariancji warunkowej jest jedną z ważniejszych charakterystyk finansowych szeregów czasowych. (fragment tekstu)

The subject of the article focuses on Bayesian comparison of Stochastic Unit Root (STUR), GARCH(1,1), and also random walk models. The models are applied to the stock returns and exchange rates of zloty, for daily sampling frequencies. An application to daily data. has shown that for all of 28 series the most probable is GARCH model with posterior probability almost equal one.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bollerslev T. (1986), Generalized autoregressive conditional heteroscedasticity, Journal of Econometrics, 31,307-327.
 2. Box G.E.P., Jenkins G.M. (1983), Analiza szeregów czasowych. Prognozowanie i sterowanie, PWN, Warszawa.
 3. Doman M., Doman R. (2004), Ekonometryczne modelowanie dynamiki polskiego rynku finansowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 4. Engle R.F. (1982), Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation, Econometrica, 50,987-1006.
 5. Fiszeder P. (2002), Jednorównaniowe postacie modeli GARCH, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XXXII, Toruń.
 6. Granger C.W.J., Swanson N.R. (1997), An Introduction to stochastic unit-root process, Journal of Econometrics, 80, 35-62.
 7. Górka J., Osińska M. (2006), STUR tests and their sensitivity for non-linear transformations and GARCH. Monte Carlo analysis, wersja niepublikowana.
 8. Jones C.R., Marriott J.M. (1999), A Bayesian analysis of stochastic unit root models, Bayesian Statistics, 6, s. 785-794.
 9. Kwiatkowski J., Osińska M. (2003), Procesy zawierające stochastyczne pierwiastki jednostkowe- identyfikacja i zastosowanie, Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 273-282.
 10. Kwiatkowski J. (2005a), Bayesowskie testowanie procesów STUR - analiza , indeksów i spółek notowanych na GPW, Dynamiczne modele ekonometryczne, Toruń, 217-223.
 11. Kwiatkowski J. (2005b), Maximum likelihood estimation of stochastic unit root models with GARCH disturbances, Forecasting Financial Markets. Theory and Applications, Łódź, 149-157.
 12. Leybourne S.J., McCabe B.P.M., Mills T.C. (1996), Randomized unit root processes for modelling and forecasting financial time series: theory and applications, Journal of Forecasting, 15, 253-270.
 13. Leybourne S.J., McCabe B.P.M., Tremayne A.R. (1996), Can economic time series be differenced to stationarity? Journal of Business and Economic Statistics, 14,435-446.
 14. Osiewalski J. (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 15. Osiewalski J., Pipień M. (1999), Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH, Przegląd Statystyczny, 46,5-23.
 16. Osińska M. (2004), Stochastic unit roots process - properties and application, Macromodels'2003, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 169-179.
 17. Pipień M. (1999), Całkowanie numeryczne w analizie bayesowskiej: Monte Carlo z funkcją ważności. Przegląd Statystyczny, 46, 155-176.
 18. Pipień M. (2001), Bayesowską analiza modeli GARCH: założenia, metody i wyniki. Metody ilościowe w naukach ekonomicznych. Pierwsze warsztaty doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, 141-163.
 19. Sollis R., Leybourne S.J., Newbold P. (2000), Stochastic unit roots modelling of stock price indices, Applied Financial Economics, 10, 311-315.
 20. Tong H. (1990), Non-linear time series: a dynamical system approach, Oxford University Press, Oxford.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu