BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Osiem lat warrantów w Polsce
Eighth Years of Warrants in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 181-188, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Rynek kapitałowy, Warranty
Financial instruments, Capital market, Warrant
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Warranty zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu 1998 roku. Były to europejskie warranty kupna na akcje spółki Elektrim S.A. oraz indeks NIF, których emitentem był Bank Rozwoju Eksportu S.A. uznawany za pioniera rynku instrumentów pochodnych w Polsce. W kolejnych latach do emitentów warrantów dołączył Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. oraz Beskidzki Dom Maklerski S.A. Wszystkie emitowane przez nich warranty były typu opcyjnego. Zgodnie z uchwałą Rady w sprawie określania warunków i trybu dopuszczenia warrantów do obrotu giełdowego emitentem warrantów opcyjnych może być skarb państwa, Narodowy Bank Polski, banki lub inne podmioty prowadzące działalność maklerską, które są członkami giełdy. Artykuł jest podsumowaniem ośmiu lat obrotów warrantami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, których ostatnie notowanie odbyło się 16 grudnia 2005 roku. Do tego czasu w obrocie znajdowały się warranty europejskie i amerykańskie na akcje pojedynczych spółek, indeksy giełdowe, kontrakty terminowe na WIG20 oraz bony skarbowe. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to show the statistic of eight years of trading warrants in Poland. The first warrants were introduced to trading on the Warsaw Stock Exchange on March 9, 1998. There were warrants on index NIF and on stocks of Elektrim. The BRE Bank was the first issuer of warrants in Poland. BDM and CDM were two others issuers. There were American and European-style warrants available for trading on the Exchange. Currently, there are no warrant quoted one the WSE. The last series of warrants were quoted on December 16, 2005.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Binkowski P., Beeck H., Innowacje bankowe. Instrumenty terminowego rynku finansowego, Poltext, Warszawa 1998, s. 35.
  2. Roczniki Giełdowe 1999-2006, GPW w Warszawie.
  3. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa, PLACET, Warszawa 1999.
  4. Uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie określania warunków i trybu dopuszczenia warrantów do obrotu giełdowego, nr 69/455/97, par. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu