BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majewski Sebastian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Behawioralna miara ryzyka
BehaviouraI Risk Measure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 189-198, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Uogólniona miara odległości, Instrumenty finansowe, Inwestycje finansowe, Ekonomia behawioralna, Ryzyko inwestycyjne, Finanse behawioralne, Rynek kapitałowy
Generalised distance measure, Financial instruments, Financial investment, Behavioral economics, Investment risk, Behavioural finance, Capital market
Note
summ.
Abstract
Proces inwestowania na rynku kapitałowym podlega dynamicznym zmianom, jednak jedna jego cecha stale pozostaje bez mian. Tą cechą jest ryzyko inwestowania. Z jednej strony ryzyko to ma oblicze statystyczne - najczęściej przedstawiane w postaci odchylenia standardowego ze stóp zwrotu, z drugiej strony ma oblicze jakościowe - najczęściej rozumiane jako odczucia inwestującego. Niestety oba te nurty nie zawsze zbiegają się do jednej konkluzji. Czy zatem jesteśmy w stanie wskazać na miarę w pełni adekwatną do rzeczywistości? Czy można pogodzić odczucia ze statystyką? Ten artykuł zawiera propozycję wykorzystania czynników o charakterze jakościowym do zbudowania miary dającej odpowiedź na podstawowe pytanie nurtujące wielu inwestorów: czy ryzyko jednej inwestycji jest większe od drugiej, pozostając w zgodzie z odczuciami. Myślą przewodnią artykułu jest stwierdzenie, że nie tylko odchylenie standardowe decyduje o wielkości ryzyka inwestycji w dany papier wartościowy, ale również, a może przede wszystkim jego płynność oraz ogólne postrzeganie ryzyka, tu ujęte pod postacią piramidy ryzyka. Artykuł ma na celu propagowanie znaczenia zachowań i odczuć inwestorów giełdowych w procesie kształtowania się cen. W badaniu wykorzystano ceny akcji i obligacji w 2004 roku, ich udział w obrotach giełdowych oraz piramidę ryzyka zawartą w pracy M. Statmana[1999], nieco zmodyfikowaną dla potrzeb badania w pracy S. Majewskiego [2005]. Narzędziem służącym przedmiotowej analizie była Uogólniona Miara Odległości (GDM) opisana w pracy M. Walesiaka [2002]. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to show ho w important is investor's behaviour in the process of decision making. In this paper author used General Distance Measure for classification of assets. There were used three diagnostic variables: normalized classical risk measure (standard deviation), fluency of assets and rating of assets based on risk pyramid. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Barbies N., Thaler R., A Suryey of Behavioral Finance, Handbook of the Economics of Finance, September 2002.
  2. Majewski S., Piramidalna struktura portfeli funduszy inwestycyjnych akcji, ZN Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 3, Szczecin 2005.
  3. Rabin M., Psychology and economics. Department of Economics University of California - Berkeley, 1996 r.
  4. Shefrin H., Beyond Greed and Fear, Oxford University Press, New York 2002.
  5. Shefrin H., Statman M., Behavioral Portfolio Theory, Journal of Financial Quantitative Analysis, Vol. 35, No. 2 June 2000.
  6. Thaler R.H., Mental Accounting Matters, Journal of Behavioral Decision Making 12, 183-206(1999).
  7. Walesiak M. [2002], Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej. Wydawnictwo AE, Wrocław.
  8. Walesiak M., Bąk A., Jajuga K. [2002], Uogólniona miara odległości - badania symulacyjne. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Taksonomia 9, Prace Naukowe AE we Wrocławiu.
  9. Zaleśkiewicz T., Psychologia inwestora giełdowego. Wprowadzenie do behawioralnych finansów, GWP , Gdańsk 2003
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu