BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowicz Iwona (Uniwersytet Szczeciński), Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Próba oceny ryzyka upadłości firmy
Attempt to Estimate the Risk of the Fall of the Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 199-206, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Funkcja zagrożenia, Prognozowanie upadłości przedsiębiorstwa, Upadłość przedsiębiorstwa, Estymacja nieparametryczna, Cykl życia organizacji, Estymator Kaplana-Meiera
Hazard function, Enterprises bankruptcy forecasting, Enterprise bankruptcy, Nonparametric estimation, Organisational life cycle, Kaplan-Meier estimator
Note
summ.
Abstract
W artykule zostanie dokonana próba oceny ryzyka upadłości firmy przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody Kaplana-Meiera, uwzględniającej obserwacje ucięte, stosowanej w analizie historii zdarzeń. Analiza ta ma zastosowanie w ocenach zjawisk społecznych, ekonomicznych, w tym demograficznych. Metoda Kaplana-Meiera jest wykorzystywana do budowy tablic trwania życia. W demografii tablice te są modelem przeżycia i dotyczą populacji ludzi. Ich wykorzystanie jest jednak szersze, na przykład w medycynie, ekonomii czy psychologii [4, s. 98-99]. Stosuje sieje także w modelowaniu czasu życia produktu czy czasu bezawaryjności pracy urządzeń. W zależności od dziedziny ich zastosowań i opisywanego procesu są nazywane również modelem trwania życia, niezawodności, hazardu lub czasu do wystąpienia porażki. To ostatnie określenie jest najbliższe zakresowi przeprowadzonej w artykule analizie. Porażką jest w tym przypadku likwidacja firmy (moment wyrejestrowania podmiotu), a czas do jej wystąpienia nazwano żywotnością. Autorki wykorzystały metodę Product-Limit-Estimation do badania żywotności podmiotów gospodarczych. Przedstawione zostaną wyniki estymacji funkcji przeżycia, skumulowanej funkcji hazardu oraz średniego czasu przeżycia wraz z odchyleniami standardowymi dla firm. Przyjęta w analizie kohorta obejmuje firmy zarejestrowane w Szczecinie w roku 1997, obserwowane przez 48 miesięcy. (fragment tekstu)

In the paper one will attempt the estimation of the risk of the fall of the company, using non-parametric method of Kaplan-Meier, considering censored observation, being used in the event-history analysis. This analysis has its application in assessment of social phenomena, economic phenomena-including demographic phenomena. Authors have used Product-Limit-Estimation method for studying the vitality of economic subjects. There will be submitted results of estimation of survivor function, cumulative hazard function and average survival time together with standard deviations for companies. Cohort considering in the analysis includes companies registered in Szczecin in 1997, being observed for 48 months.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Badania statystyczne w ubezpieczeniach. Red. J. Hozer (2002), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
  2. Cox D.R., Oakes D. (1984). Analysis of Survival Data, Chapman and Hall. New York.
  3. Frątczak E., Gach-Ciepiela U., Babiker H. (2005). Analiza historii zdarzeń, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa.
  4. Gazińska M., Mojsiewicz M. (2004). Nieparametryczne modele trwania życia - budowa i przykłady zastosowań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 394, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki nr 15, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
  5. Jajuga K. (2004). O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań.
  6. Lawless J. F. (1982). Statistical Models and Methods for Lifetime Data, John Wiley & Sons. New York.
  7. Namboodiri K., Suchindran C.M. (1987). Life Table Techniques and Their Applications. Academic Press Inc. New York.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu