BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fechner Ireneusz (Poznan School of Logistics)
Title
Service Level Modeling in the Supply Chain with the Usage of Solutions Based on Decoupling Point Concept
Kształtowanie poziomu obsługi klienta w oparciu o koncepcję punktu rozdzielającego
Gestaltung des Serviceniveau in der Lieferkette mit Hilfe der auf dem Konzept des Entkopplungspunkts Basierten Lösungen
Source
LogForum, 2006, vol. 2, nr 3, 10 s., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Potrzeby rynku, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Realizacja zamówień
Market needs, Supply chain, Supply Chain Management (SCM), Order processing
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Popyt zgłaszany przez klientów wymaga niejednokrotnie jego obsłużenia w czasie krótszym od czasu, jaki rzeczywiście jest niezbędny do wyprodukowania wyrobu i jego dostarczenia do odbiorcy. W tradycyjnym łańcuchu dostaw niepewność prognozy opartej na napływających zamówieniach jest często przyczyną jego spóźnionej reakcji na potrzeby rynku, a sposobem przeciwdziałania jest gromadzenie zapasów nadmiernych w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Istnieje możliwość szybszej i bardziej skutecznej reakcji łańcucha dostaw na zachowania konsumentów, co jest szczególnie ważne w przypadku produktów konsumenckich częstego zakupu. Dzięki upowszechnieniu systemów automatycznej identyfikacji i elektronicznej wymiany danych możliwe jest udostępnianie przez końcowe ogniwa łańcucha dostaw danych o sprzedaży i zapasach współpracujących z nimi producentom i ich dostawcom, w wyniku, czego łańcuch dostaw może podejmować działania sterowane popytem. Efektem tych działań jest większa dokładność prognozy i możliwość eliminacji zapasów nadmiernych w stosunku do rzeczywistego popytu. (abstrakt oryginalny)

The customers' demand often requires to be satisfied within time, which is shorter than the real time necessary for manufacturing and delivering a product to a consignee. In a traditional supply chain the uncertainty of a forecast based on inflowing orders is repeatedly a reason for its delayed response to the market needs, and gathering excessive stock in comparison with real requirements is a counteracting method. However, there is a possibility of implementing a faster and more efficient supply chain reaction to consumers' behaviours. It is especially important when dealing with frequently purchased consumer products. Due to the popularization of automatic identification and EDI systems, it is possible for the final supply chain links to make the data on sales and stock available to manufacturers and suppliers co-operating with them as a result of which the supply chain may undertake activities steered with demand. The effect of such activities is a better accuracy of forecasts and the possibility to eliminate stocks excessive in comparison with real demand. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Arntzen B.C., Shumway H.M., 2002. "Driven by Demand". A Case Study. Supply Chain Management Review, No. 1.
  2. Christopher M., 2000. Logistics and Supply Chain Management. PCDL.
  3. Fechner I., Krzyżaniak S., 2006. Efekty integracji łańcucha dostaw - materiały szkoleniowe niepublikowane [Supply Chain Integration Effects] (non-published training materials)
  4. Słownik terminologii logistycznej [Dictionary of Logistic Terminology], 2006. Biblioteka Logistyka, Poznań.
  5. Zbroja T., 1998. Rola środowiska produkcyjnego przedsiębiorstwa w zarządzaniu łańcuchem dostaw [The Role of Enterprise Production Environment in Supply Chain Management], LOGiSTICS'98.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu