BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Skarbowe papiery dłużne w portfelach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych
Treasury Debt Securities In Investment Portfolios Of Investment Funds
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 233-244, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel inwestycyjny, Fundusze inwestycyjne, Papiery dłużne, Obligacje skarbowe, Rynek kapitałowy
Investment portfolio, Investment funds, Debt securities, Treasury bond, Capital market
Note
summ.
Abstract
Funkcjonujące w naszym kraju od ponad 14 lat fundusze inwestycyjne (do 1998 r. fundusze powiernicze) są coraz istotniejszym segmentem polskiego rynku kapitałowego. Dynamicznie rosnąca wartość środków ulokowanych w funduszach zarówno przez inwestorów indywidualnych jak i osoby prawne sprawia, iż jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne odgrywają coraz większą rolę w strukturze oszczędności polskiego społeczeństwa oraz w strukturze płynnych zasobów finansowych przedsiębiorstw i innych osób prawnych (fundacji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, itp.). Rozwijający się rynek funduszy inwestycyjnych ma jednak także coraz większe znaczenie dla krajowych finansów publicznych, gdyż środki wpłacane przez inwestorów w znacznej części inwestowane są w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa. Wartość obligacji i bonów skarbowych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych przekroczyła na koniec sierpnia 2006 r. 35 miliardów złotych, co stanowi 10,5% zadłużenia SP w krajowych papierach wartościowych i lokuje fundusze na piątym miejscu w strukturze podmiotowej tego zadłużenia. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie analizy zaangażowania funduszy inwestycyjnych w krajowe skarbowe instrumenty dłużne (obligacje i bony skarbowe). Analiza ta zostanie przeprowadzona w aspekcie prawnym (możliwości inwestowania przez fundusze w papiery skarbowe), ilościowym (wielkość zaangażowania w instrumenty skarbowe oraz czynniki determinujące zmiany tego poziomu w ostatnich pięciu latach) oraz jakościowym (struktura zaangażowania w poszczególne instrumenty). (fragment tekstu)

Debt securities issued or guaranteed by the State Treasury are one the most important financial assets in investment portfolios of investment funds in Poland. Value of treasury bonds and bills, mostly issued by Polish State Treasury, which are in investment funds' possession (mostly in open-end bond funds, money market funds and hybrid funds) amounted in August 2006 about 35.3 billions PLN. Share of treasury securities in investment funds' net assets in the last four years fluctuated between 40 and 70 percent and was determined by changing investors' preferences regarding particular types of funds. Investment funds invest mostly in fixed-rate 10-year (DS) and 5-year (PS and OS) Wholesale treasury bonds.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z 27 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.).
  2. Główny Urząd Statystyczny. Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych. Publikacje za lata 2002-2005. www.stat.gov.pl.
  3. Ministerstwo Finansów. Struktura podmiotowa zadłużenia w obligacjach skarbowych wyemitowanych na rynku krajowym i bonach skarbowych. Dane za okres od czerwca 2004 r. do stycznia 2006 r. www.mofnet.gov.pl
  4. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu