BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gadomska-Lila Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Budowanie wizerunku pracodawcy a sprawność zarządzania zasobami ludzkimi
Employer brand management vs. human resources management
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2013, nr 4 (30), s. 57-69, rys., tab., bibliogr. poz. 15
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Wizerunek pracodawcy, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employer branding, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Zmiany zachodzące na rynku pracy i wiążące się z nimi trudności w pozyskiwaniu pracowników oraz angażowaniu ich w efektywne działanie na rzecz organizacji sprawiają, że przedsiębiorstwa szukają skutecznych sposobów, które zapewnią im potrzebne zasoby pracy. Jedną z koncepcji, która w ostatnim czasie istotnie zyskuje na znaczeniu jest budowanie wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy. Silny wizerunek pomaga w wielu aspektach funkcjonowania firmy, przynosi szereg korzyści, jednak jego kształtowanie wymaga intencjonalnych działań na różnych płaszczyznach. Wiąże się przede wszystkim z wartościami kultury organizacyjnej, działalnością marketingową, czy systemem komunikacji itp. Jednym z kluczowych obszarów jest polityka personalna i wynikające z niej praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, dedykowane pracownikom, którzy są najlepszym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o firmie. Prezentowane wyniki badań wskazują, że budowanie wizerunku dobrego pracodawcy nie jest działaniem powszechnym, a jednocześnie w wielu przedsiębiorstwach obszar zarządzania zasobami ludzkimi zawiera znaczny potencjał zagospodarowania w procesie budowania wizerunku. (abstrakt oryginalny)

Changes in the labour market and related difficulties with, first, attracting new employees and next engaging them in efficient work for the organisation force enterprises to search for effective ways to provide them with the labour force they need. One of the concepts which has recently gained in significance is employer branding. A strong employer brand offers multiple benefits to the organisation, yet brand management requires intentional efforts in various dimensions. It involves mostly the organisation's values, its marketing, or communication system. The HR policy and related HR practices which address employees - the best and most reliable source of information about the organisation - are the key areas of brand management. The evidence from the research presented in this paper shows that intentional efforts within employer brand management are still rare among enterprises. On the other hand, the field of human resources management offers potential for substantial development in employer brand management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aggerholm, H.K., Andersen S.E., Thomsen, Ch. (2011), Conceptualising Employer Branding in Sustainable Organisations, "Corporate Comunications: An International Journal", Vol. 16, No. 2
 2. Ambler, T., Barrow, S. (1996), The Employer Brand, "Journal of Brand Management", No. 4.
 3. Backhaus, K., Tikoo, S. (2004), Conceptualizing and Researching Employer Branding, "Career Development International", Vol. 9, No. 5.
 4. Conference Board 2001, Engaging Employees Through Your Brand, http://www.signals.ca/wp-content/uploads/2007/05/engaging-employees_through_your_brand.pdf.
 5. Herman, R.E., Gidia, J.L. (2001), Helping Your Organization Become an Employer of Choice, "Employment Relations Today", Vol. 28.
 6. Jawor-Joniewicz, A. (2010), Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujących w Polsce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 7. Katzenbach, J.R. (2000), Peak Performance: Aligning the Hearts and Minds of Your Employees, Harvard Business Press.
 8. Lievens, F., Van Hoye, G., Anseel, F. (2007), Organizational Identity and Employer Image: Towards a Unifying Framework, "British Journal of Management", Vol. 18.
 9. Minchington, B. (2006), Your Employer Brand, Collective Learning Australia.
 10. Minchington, B., Thorne K. (2007), Measuring the Effectiveness of Your Employer Brand, "Human Resources Magazine", październik-listopad.
 11. Raport Deloitte, Elastyczność i zmiana horyzontów. Trendy HR 2013, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Raport_trendyHR%202013_PL.pdf.
 12. Raport z badań przeprowadzonych na zlecenie serwisu Pracuj.pl "Wyzwania HR. Raport 2013" http://moznainaczej.com.pl/download/Wywiady/Wywiady2013/Wyzwania_HR_2013.pdf.
 13. Stankiewicz, J., Łychmus, P. (2009), Kształtowanie wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa jako pracodawcy poprzez etyczne zarządzanie personelem, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 43.
 14. Wilden, R., Gudergan, S., Lings, I. (2010), Employer Branding: Strategic Implications for Staff Recruitment, "Journal of Marketing Management", Vol. 26.
 15. Wojtaszczyk, K. (2010), Employer branding - przesłanki i cele budowania marki pracodawcy, "Przegląd Organizacji", nr 1.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4607
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu