BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisowska Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Zarządzanie a płeć
Management and gender
Source
Kobieta i Biznes, 2003, nr 1-4, s. 5-9, s. 49-53, tabl., tab., bibliogr. 11 poz.
Women & Business
Keyword
Kobieta, Kobieta w biznesie, Zarządzanie zespołem ludzkim
Woman, Women in business, Team management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W większości krajów bardzo mało jest kobiet wśród dyrektorów firm i prezesów zarządów. Style zarządzania zależą od płci: kobiety zarządzają na ogół w sposób partnerski - nastawione są na współpracę i pracę grupową, dbają o pracowników i ich rozwój oraz o to, aby utożsamiali się oni z firmą. Mężczyźni na ogół zarządzają autorytarnie, czyli kładą nacisk na przy-mus i kontrolę oraz współzawodnictwo. Ale trzeba także powiedzieć, że style zarządzania zależą nie tylko od płci -zależą także od rodzaju firmy, od jej kultury, strategii rozwoju, usytuowania na rynku. Podkreśla się w literaturze przedmiotu, że nadchodzi czas demokratycznego zarządzania, a w związku z tym kobiety mają duże szanse na większy niż dotychczas udział w zarządzaniu. Jak na razie łatwiej jest kobiecie założyć własną firmę i nią kierować, niż być zatrudnioną na stanowisku dyrektora czy prezesa firmy. Pracodawcy i kierownicy muszą przygotować się do tego, aby w równy sposób traktować kobiety i mężczyzn w procesie rekrutacji, wynagradzania, awansowania, zabezpieczenia socjalnego. W razie oskarżenia o dyskryminację, to pracodawca musi udowodnić, że jej nie stosował, a więc dobrze jest wprowadzić do wewnętrzne-go kodeksu przedsiębiorstwa zakaz molestowania seksualnego i dyskryminowania ze względu na płeć. (abstrakt autora)

In most countries there are very few women among directors of firms and boards presidents. Styles of management depend on gender: women usually manage in a partner (participating) way - they are focused on cooperation and team work, they look after employees and their development, they also try to encourage employees to identification with a firm. Men usually manage in the authoritarian way, i.e. they stress necessity and control, and competition. However, it should be said, that styles of management do not depend only on gender. The other factors are a type of business, its culture, development strategy and position on the market. The literature of the subject underline that there is approaching the era of democratic management, thus women have great chances for higher than before participation in management, So far, it has been much easier for women to launch their own business and manage it that be employed as directors or presidents of companies. Employers and managers have to prepare themselves to be sensitive in regard to equal treatment of women and men in the process of recruitment, remuneration, promotion and social security. In case of accusation of discrimination, it is an employer that has to prove that there is no such case, thus introduction of a ban on sexual harassment and discrimination based on gender into the enterprise own code is well advised. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Women in Transition, Regional Monitoring Report No 6, UNICEF, Florencja 1999, s. 99.
 2. For Better, For Worse. A survey of Women and Work, "The Eco-nomist", 17 July 1998.
 3. J. Kowalska, Kobiety w garniturach, "Newsweek", .2002 r.
 4. F. Fukuyama, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Wyd. Bertelsmann Media, Klub Świat Książki, Warszawa 2000, s. 91-108.
 5. Aspiracje zawodowe kobiet a życie rodzinne. Komunikat z ba-dań, CBOS, Warszawa, styczeń 1997.
 6. E. Lisowska, R. Bliss, L. Polutnik, J. Lavelle, Polish Women Managers 2000 and their American Counterparts, "Kobieta i Biznes" 2000, nr 1-2.
 7. W. Nickels, Zrozumieć biznes, Wyd. Bellona, Warszawa 1995, s. 342.
 8. K. Oppermann, E. Weber, Język kobiet, język mężczyzn, jak porozumiewać się w miejscu pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, s. 105.
 9. A. Fazlagic, P. Dopierała, Kobieta w pracy, "Kobieta i Biznes" 2002, nr 1-2.
 10. E. Lisowska, Przedsiębiorczość kobiet w Polsce na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej, "Monografie i Opracowania" nr 494, SGH, Warszawa 2001, s. 31-32.
 11. M. Wandzel, Równe traktowanie mężczyzn i kobiet, Wyd. Universitas, Kraków 2003.
Cited by
Show
ISSN
1230-9427
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu