BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karwowska Anna
Title
Sądownictwo arbitrażowe jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku
Arbitration on response to challenges of contemporary market
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 165-176, bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Arbitraż gospodarczy, Sąd polubowny
Commercial arbitration, Arbitration court
Note
streszcz., summ.
Abstract
Odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku, na którym należy szybko rozwiązywać problemy biznesowe, by nie wypaść z gospodarczej gry, są alternatywne metody rozwiązywania sporów, do których zaliczyć należy postępowanie arbitrażowe. Arbitraż można wykorzystać w przypadku sporów cywilnych oraz gospodarczych, a coraz częściej również korporacyjnych, do których należą konflikty między spółką a wspólnikiem. Sąd arbitrażowy jest to sąd ustanowiony przez strony, mające wpływ na wybór arbitrów oraz zasad rządzących postępowaniem, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Zaletami postępowania arbitrażowego są przede wszystkim: elastyczność, szybkość, międzynarodowa skuteczność wyroku, odformalizowanie postępowania oraz poufność. Choć statystyki dotyczące liczby spraw rozstrzyganych w arbitrażu nie są imponujące, daje się zaobserwować wzrost ilości sporów kierowanych na drogę postępowania polubownego. Podyktowane jest to rozpowszechnieniem idei arbitrażu, jako przyjaznego przedsiębiorcom, oraz zdolnego dostosować się do wymagań współczesnego rynku. (abstrakt oryginalny)

Response to the challenges of the modern market, which requires prompt resolution of the business problems, in order not to fall out of the economic game, are the alternative methods of dispute resolution, which include arbitral proceedings. Arbitration might be useful while resolving civil and commercial disputes, increasingly many corporate disputes, like conflicts between the com- pany and the partner. The arbitral tribunal is constituted by the parties, which are entitled to choose arbitrators, as well as rules governing the proceedings, if not provided otherwise. The main advantages of the arbitral proceedings are the following: flexibility, speed, effectiveness, informality in the conduct of the proceedings and confidentiality. However, the statistics regarding the number of the cases being arbitrated are not impressive, the increase in the number of the disputes directed to the arbitration might have been observed. It is determined by the dissemination of the idea of the arbitration - friendly businesses, likely to adapt to the requirements of the modern market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Artykuł 1157 kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Artykuł 13 ustęp 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005r.
 3. Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Polemika: Arbitraż gospodarczy jest nadal niedoceniany z 10 stycznia 2011 r. - Dane Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"
 4. http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx.
 5. http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx. - The IBA Rules of Ethics for International Arbitrators.
 6. http://www.pssp.org.pl - według danych ze strony Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.
 7. http://www.sakig.pl/index.php?n=page&p=9 - dane ze strony Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, A. Jankowski, Arbitraż wcale nie taki szybki i tani, jak by się mogło wydawać, "Dziennik Gazeta Prawna" z 14 grudnia 2010 r.
 8. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2007.
 9. Materiały ze szkolenia "International Commercial Arbitration", prowadzonego przez arbitrów z Chartered Institute of Arbitrators.
 10. Nowaczyk P., Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce, "Kwartalnik ADR" 2009, nr 1(5).
 11. Pankowska-Lier B., Pfaff D., Arbitraż gospodarczy, Warszawa 2000.
 12. Rajski J., Nowe wyzwania wobec sądów arbitrażowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 2.
 13. Sołtysiński S., Arbitraż nie jest już tani, "Dziennik Gazeta Prawna" z 29 grudnia 2010 r.
 14. Stojak D., Przedsiębiorcy częściej korzystają z arbitrażu, "Dziennik Gazeta Prawna" z 28 października 2010 r.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5760
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu