BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krysiak Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola odłogów i terenów rekreacyjnych we współczesnych przemianach krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego
The Role of Fallows and Recreation Areas in the Contemporary Transformation of Rural Landscapes in the Łódź Region
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 35, s. 75-87, bibliogr. 13 poz.
Rural Studies
Issue title
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect
Keyword
Rekreacyjne walory środowiska, Krajobraz wiejski, Krajobraz wsi
Recreational values ​​of the environment, Rural landscape, Village landscape
Note
summ., streszcz.
Country
Region łódzki
Lodz region
Abstract
W pracy zwrócono uwagę na współczesne przemiany krajobrazów wiejskich regionu łódzkiego objętych zjawiskiem odłogowania oraz rozwojem różnorodnych form osadnictwa rekreacyjnego. W nawiązaniu do warunków siedliskowych przedstawiono obszary częstego występowania odłogów. Z perspektywy ekologiczno-krajobrazowej odniesiono się do fizjonomicznych i funkcjonalnych aspektów zarastania odłogujących terenów, wskazując na pozytywne następstwa wynikające z obecności obszarów spontanicznego rozwoju zbiorowisk roślinnych. Tereny porolne w wielu przypadkach stają się obszarami recepcyjnymi turystyki, a w szczególności miejscami intensywnego rozwoju osadnictwa rekreacyjnego, reprezentowanego przez "drugie domy" oraz działki letniskowe z trwałymi lub mobilnymi obiektami noclegowymi. W końcowej części artykułu przedstawiono liczne przykłady współwystępowania odłogów i terenów rekreacyjnych, jako potwierdzenie przemian funkcjonalnych na obszarach wiejskich regionu łódzkiego.(abstrakt oryginalny)

The research emphasizes contemporary transformation of rural landscapes in the Łódź region, which are covered by the phenomenon of fallows and the development of various forms of recreational settlement. With reference to the habitat areas, the author presents areas of frequent fallows occurrence. From the ecological- landscape perspective, reference is made to the physiognomic and functional aspects of fallows overgrowth, pointing at the positive consequences resulting from the presence of areas of spontaneous development of plant gathering. In many cases, post-agricultural areas have become receptive space for tourism, especially in places of intensive development of recreational settlement, represented by "second homes" and the plot homes with permanent or mobile places to lodge in. In the final part of the research several examples of coexistence of fallows and recreational areas are presented as a confirmation of the functional changes in the rural areas in the Łódź region.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drzewiecki M., 1992, Wiejska przestrzeń rekreacyjna, Instytut Turystyki, Warszawa.
 2. Krysiak S., 1998, Wpływ potencjału siedliskowego litohydrotopów na formy użytkowania ziemi w środkowej części dorzecza Pilicy, Acta Geographica Lodziensia, 74, Łódź, s. 123-137.
 3. Krysiak S., 1999, Typy geokompleksów i kierunki ich użytkowania w środkowej części dorzecza Pilicy, Acta Geographica Lodziensia, 75, Łódź.
 4. Krysiak S., 2006a, Współczesne przemiany użytkowania ziemi w Polsce Środkowej, [w:] Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi, Poznań, s. 49-63.
 5. Krysiak S., 2006b, Wpływ użytkowania rekreacyjnego na zmiany fizjonomii krajobrazów dolinnych w świetle przykładów z dorzecza Warty, Pilicy i Grabi, Problemy Ekologii Krajobrazu, 18, Lublin, s. 277-281.
 6. Krysiak S., 2006c, Współczesne tendencje zmian w użytkowaniu ziemi nadpilicznych krajobrazów rolniczych na tle potencjału siedliskowego geokompleksów, Problemy Ekologii Krajobrazu, 15, Słupsk, s. 228-241.
 7. Krysiak S., 2008a, Contemporary land-use changes in Central Poland, Papers on Global Change IGBP, 15, s. 89-103.
 8. Krysiak S., 2008b, Ekologiczne aspekty przemian użytkowania ziemi w wybranych typach krajobrazów naturalnych Polski Środkowej, Problemy Ekologii Krajobrazu, 21, Lublin, s. 299-310.
 9. Krysiak S., 2012, Odłogi jako element potencjału rekreacyjnego w strefie nadpilicznych parków krajobrazowych, Problemy Ekologii Krajobrazu, 34, Biała Podlaska-Warszawa, s. 141-148.
 10. Liszewski S., 1987, Geneza i rozwój osadnictwa wypoczynkowego w otoczeniu Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, 3, s. 33-54.
 11. Liszewski S., 1991, Przemiany przestrzeni wiejskiej w Polsce w ostatnim czterdziestoleciu. Przyczyny - skutki - formy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 14, s. 7-19.
 12. Makowska-Iskierka M., 2004, Przemiany morfologii osiedla wypoczynkowego na przykładzie Miasta-Ogrodu Sokolniki, Turyzm, 14, 1, s. 5-19.
 13. Wojciechowska J., 1998, Kolonizacja turystyczna terenów nadpilicznych, Szlakami Nauki, 26, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu