BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewska Gabriela (Akademia Pomorska w Słupsku)
Title
Kapitał społeczno-kulturowy na obszarach wiejskich województwa pomorskiego - geneza i współczesne trendy zmian
Cultural and Social Capital in Rural Areas of the Pomorskie Voivodship - Genesis and Present Trends of Change
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 35, s. 121-136, bibliogr. 28 poz.
Rural Studies
Issue title
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect
Keyword
Obszary wiejskie, Kapitał społeczny, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Rozwój obszarów wiejskich
Rural areas, Social capital, Social and cultural condition, Rural development
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstract
Proces rozwoju obszarów wiejskich współcześnie ma charakter wielofunkcyjny i zrównoważony. Warto podkreślić, iż ogromnym atutem obszarów wiejskich są ludzie, często od wielu pokoleń związani z ciężką pracą na roli oraz wartościami kulturowymi lokalnych społeczności. W artykule zaprezentowany zostanie wpływ uwarunkowań społeczno-kulturowych na procesy przemian pomorskiej wsi. Analizie poddany zostanie przede wszystkim potencjał społeczny badanego obszaru.(abstrakt oryginalny)

The last decade of the 20th century and first few years of the new millennium have brought significant economic, social and cultural changes to Polish rural areas. These are being shaped by diverse processes and phenomena, of which some only became apparent at all after 1989. While some have the overall effect of stimulating or holding up rural development, others favour divergence and spatial polarization (Bański 2008). The changes that occur in rural areas have been the result of numerous economic, social, political and cultural processes. They are often associated with environmental considerations, as well as those which are derived from the method and level of development of the rural space. The basic condition for the development of rural areas of the Pomorskie Voivodship is the increase of their diversity in particular by enriching the socio-economic functions. The rural areas of Pomerania change their character. Generally identified with multifunctional and sustainable development, as a result of the so-called European model. It should be noted that the great asset of rural population are often many generations associated with the heavy farm work and cultural values of local communities. Social capital largely depends on the specific local environment (the resultant history, culture), the existing ties between people, principles, beliefs and attitudes towards the world around them. This paper presents the impact of socio-cultural transformation of the Pomeranian village. The analysis primarily considers the social potential of research area. In rural areas, the social capital of the Pomorskie Voivodship is highly diverse in the region. In addition, this capital appears to be crucial in the context of regional policy-making development.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babić A., 1998, Tożsamość kulturowa wsi słoweńskiej, [w:] Z. T. Wierzbicki (red.), Rolnictwo i wieś europejska, UMK Toruń, s. 57-75.
 2. Bański J., 2008, Współczesny rozwój obszarów wiejskich - wybrane procesy społeczne i ekonomiczne, Woda - Środowisko - Obszary Wiejskie, 8, 1, s. 7-28.
 3. Bauman Z., 2003, Razem osobno, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 4. Bauman Z., 2006, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 5. Biernat S., Kałamucka W., 2011, Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców wiejskich obszarów peryferyjnych na przykładzie województwa lubelskiego, [w:] M. Wesołowska (red.), Wiejskie obszary peryferyjne - uwarunkowania i czynniki aktywizacji, Studia Obszarów Wiejskich, 26, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 189-202.
 6. Czapiewska G., 2013, Trendy rozwoju obszarów wiejskich Pomorza Środkowego w perspektywie 2050 roku, [w:] J. Bański (red.), Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne, Studia Obszarów Wiejskich, 31, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s.153-164.
 7. Czapiewska G., 2012a, Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej Pomorza w ujęciu wielofunkcyjnego i zrównoważonego rozwoju, Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11 (2), s. 49-63.
 8. Czapiewska G., 2012b, Rola kapitału społecznego w rozwoju obszarów wiejskich Pomorza, [w:] P. Szmielińska-Pietraszek i W. Szymańska (red.), Przemiany demograficzne Pomorza na przełomie wieków - ujęcie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, Rządowa Rada Ludnościowa, Słupsk-Warszawa, s. 129- 139.
 9. Czapiewska G., 2011, Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza, Barometr Regionalny, 3(35), Zamość, s. 85-94.
 10. Domalewski J., 2007, Przyszłość wsi polskiej z perspektywy dążeń życiowych młodzieży, [w:] M. Błąd i D. Klepacka-Kołodziejska (red.), Społeczno-ekonomiczne aspekty rozwoju polskiej wsi, IRWiR PAN, Warszawa, s. 262-276.
 11. Dresler E., 2003, Społeczeństwo obywatelskie - nowa idea obecna w strategii rozwoju lokalnego obszarów wiejskich, Strategia rozwoju lokalnego. Aspekty instytucjonalne, 1, SGGW, Warszawa, s. 179-189.
 12. Halamska M., 2009, Zasoby własne wsi a zewnętrzne programy rozwoju na przykładzie zależności kapitał społeczny - PP Leader+, Wieś i Rolnictwo, 3(144), s.9-27.
 13. Heffner K., 2007, Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje - uwarunkowania - zależności - czynniki - skutki. Badania zróżnicowania obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie rozwoju społeczno- gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWiR PAN, Warszawa, s. 11-28.
 14. Jałowiecki B., 1989, Rozwój lokalny, GP UW, Warszawa.
 15. Jawłowska A., 1998, Kultura w okresie przełomu lat dziewięćdziesiątych, [w:] A. Siciński (red.), Do i od socjalizmu. Dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce, IFiS PAN, Warszawa, s. 136-147.
 16. Kamiński R., 2008, Aktywność społeczności wiejskich. Lokalne inicjatywy organizacji pozarządowych, IRWiR PAN, Warszawa.
 17. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020, marzec 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 18. Labuda G., 2006, Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
 19. Latoszek M. (red), 1990, Kaszubi: monografia socjologiczna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Rzeszów.
 20. Leśniak-Moczuk K., 2008, Przemiany wiejskich społeczności lokalnych w odniesieniu do miasta. Studium zmiany systemowej, UR, Rzeszów.
 21. Mordawski J., 2005, Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
 22. Obracht-Prondzyński C., 2007, Kaszubi dzisiaj : kultura, język, tożsamość, Instytut Kaszubski, Gdańsk.
 23. Olcoń-Kubicka M., 2009, Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Scholar, Warszawa.
 24. Olechnicki K., Załęcki P., 1998, Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń.
 25. Przewłocka J., 2011, Polskie organizacje pozarządowe 2010. Najważniejsze pytania, podstawowe fakty, KLON-JAWOR, Warszawa.
 26. Putnam R.D., 2001, Bowling Alone: the Collapse and Revival of American Community, Simon&Schuster, New York.
 27. Starosta. P., 1995, Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, UŁ, Łódź.
 28. Styk J., 1999, Chłopi i wieś polska w perspektywie socjologicznej i historycznej, UMCS, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu