BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Obidziński Piotr (Uniwersytet Szczeciński), Kamińska Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Porządkowanie liniowe otwartych funduszy emerytalnych na podstawie rachunków zysków i strat powszechnych towarzystw emerytalnych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 285-294, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Uogólniona miara odległości, Fundusze emerytalne, Towarzystwa emerytalne, Porządkowanie liniowe, Rachunek zysków i strat, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Generalised distance measure, Pension funds, Pension fund companies, Linear ordering, Profit and loss statement, Open Pension Funds (OPF)
Company
Powszechne Towarzystwa Emerytalne
General Pension Society
Abstract
Przedmiotem badania są Powszechne Towarzystwa Emerytalne. Celem pracy jest porządkowanie liniowe Otwartych Funduszy Emerytalnych w oparciu o ich rachunki zysków i strat. W pracy zastosowano narzędzia analizy wielowymiarowej (uogólniona miara odległości) na podstawie danych Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych za 2005 rok. Obliczeń dokonano na podstawie danych metrycznych w pakiecie obliczeniowym ODM [Walesiak 2002]. Zastosowanie metod porządkowania liniowego w analizie rynku OFE ma duże znaczenie, głównie z punktu widzenia decydenta, będącego biernym uczestnikiem tego rynku, dla którego jedyną możliwością wpływu na efektywność i bezpieczeństwo inwestowania swojego kapitału jest wybór Funduszu . (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bławat F., Analiza ekonomiczna, wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2001.
  2. Holzer J., Demografia, PWE, Warszawa 2005.
  3. Hozer M. (opr.), Gender mainstreaming w ekonomii. Zachodniopomorskie na tle Polski, IADiPG, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Szczecin 2005.
  4. Obidziński P., Putek-Szeląg E., Znaczenie Otwartych Funduszy Emerytalnych w świadczeniach przyszłych emerytów,w: Rynek Kapitałowy - skuteczne inwestowanie, Część II, Szczecin 2004.
  5. Tarczyński W., Łuniewska M., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  6. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  7. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887, z późniejszymi zmianami).
  8. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 roku o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139, poz. 934, z późniejszymi zmianami).
  9. Biuletyny Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.
  10. Tablice trwania życia 1995-2004 Głównego Urzędu Statystycznego.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu