BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chodkowska-Miszczuk Justyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Odnawialne źródła energii i ich wykorzystanie jako nowe trendy na obszarach wiejskich w Polsce
Renewable Energy Sources and Their Use as New Trends in Rural Areas in Poland
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 35, s. 227-241, bibliogr. 21 poz.
Rural Studies
Issue title
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect
Keyword
Odnawialne źródła energii, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Czynniki egzogeniczne, Czynniki endogeniczne
Renewable energy sources, Rural areas, Rural development, Exogenous factors, Endogenous factors
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania odnawialnych źródeł energii w kontekście kształtowania się nowych trendów na polskiej wsi. Zagadnienie to rozpatrzono zarówno w odniesieniu do dywersyfikacji źródeł energii, różnicowania działalności rolniczej (wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich), jak również zmian notowanych w krajobrazie wiejskim (powstawanie nowych, dodatkowych elementów krajobrazu). Zwrócono uwagę, że upowszechnianie się odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich jest uwarunkowane tak czynnikami egzogenicznymi, jak i endogenicznymi. Wśród czynników egzogenicznych należy wskazać obowiązujące regulacje prawne i dostępne instrumenty administracyjno-finansowe. Natomiast jako jeden z najważniejszych czynników endogenicznych wymienia się zasoby ludzkie i ich jakość w odniesieniu do lokalnych władz samorządowych.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the use of renewable energy sources in the context of developing new trends in rural areas in Poland. This issue is considered, both in terms of diversification of energy sources, diversification of agricultural activities (multifunctional development of rural areas), as well as changes in rural landscape (formation of new, additional features of rural landscape). It was noted that the development of renewable energy sector in rural areas in Poland is conditioned by exogenous and endogenous factors. Among the exogenous factors, law regulations and available administrative and financial instruments were indicated. Whereas, as one of the most important endogenous factors should be mentioned human resources and their quality, especially in relation to the local selfgovernment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Araujo M.S.M., de Freitas M.A.V., 2008, Acceptance of renewable energy innovation in Brazil-case study of wind energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 12, s. 584-591. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser. 2006.03.017
 2. Chodkowska-Miszczuk J., 2012, Obszar turystyczny Dolina Zielawy w kontekście wykorzystania energii słonecznej, Studia Ekonomiczne i Regionalne, 5, 2, Biała Podlaska, Wyd. Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II, s. 112-118.
 3. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D., 2011, Update of the review: Cultivation of energy crops in Poland against socio-demographic factors, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, s. 4242-4247. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2011.07.126
 4. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D., 2012, Odnawialne źródła energii w produkcji energii elektrycznej w Polsce, Biuletyn Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 41 (1/2012), Polskie Stowarzyszenie Przedmiotów Przyrodniczych, s. 3-7.
 5. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D., 2012a, Technologie słoneczne szansą promocji regionu? Polska Elektroenergetyka Słoneczna, 1-4, s. 63-68.
 6. Chodkowska-Miszczuk J., Szymańska D., 2013, Agricultural biogas plants - A chance for diversification of agriculture in Poland, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, pp. 514-518. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2012.12.013
 7. Chwieduk D., 2010, Solar energy use for thermal application in Poland, Polish Journal of Environmental Studies, 19, s. 473-477.
 8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 23 kwietnia 2009 r., L 140/16.
 9. Frantal B., Kunc J., 2011, Wind turbines in tourism landscapes: Czech Experience, Annals of Tourism Research, 38, 2, s. 499-519. DOI: http://dx.doi.org /10.1016/j.annals.2010.10.007
 10. Kozłowski L., 2012, Rozłogi wsi jako treść krajobrazu, [w:] K. Kurowska, M. Gwiaździńska- Goraj (red.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, Studia Obszarów Wiejskich, 29, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 9-30.
 11. Lorenc H., 2001, Oferta ośrodka meteorologii IMGW; http://www.imgw.pl/ oferta/osrodek-meteorologii.htm
 12. Łucki Z., Misiak W., 2010, Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Pasqualetti M.J., 2000, Morality, space, and the power of wind-energy landscapes, Geographical Review, 90, 3, s. 381-394. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1931-0846.2000.tb00343.x
 14. Tsagarakis K.P., Bounialetou F., Gillas K., Profylienou M., Pollaki A., Zografakis N., 2011, Tourists' attitudes for selecting accommodation with investments in renewable energy and energy saving systems, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, s. 1335-1342. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.rser.2010.10.009
 15. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl
 16. Agencja Rynku Rolnego: http://www.arr.gov.pl
 17. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego: http://www.stat.gov. pl/bdl
 18. Portal Funduszy Europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
 19. Portal Samorządowy: www.portalsamorzadowy.pl/
 20. Urząd Miasta i Gminy Margonin: http://www.margonin.pl/
 21. Urząd Regulacji Energetyki (URE): http://www.ure.gov.pl/
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu