BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska), Janiszewska Dorota (Politechnika Koszalińska)
Title
Możliwości rozwoju produkcji energii odnawialnej z biomasy rolniczej w Polsce
Potential for the Development of Energy Production Using Agricultural Biomass in Poland
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 35, s. 243-254, bibliogr. 12 poz.
Rural Studies
Issue title
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect
Keyword
Surowce odnawialne, Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Produkcja energii, Biomasa, Rolnictwo
Renewable resources, Renewable energy, Renewable energy sources, Energy production, Biomass, Agriculture
Note
summ., streszcz.
Abstract
Głównym celem pracy jest określenie potencjału biomasy rolniczej wykorzystywanej do produkcji energii. Potencjał biomasy rolniczej został oszacowany w oparciu o wykorzystanie na cele energetyczne nadwyżek słomy, siana, nawozów naturalnych oraz plantacji wierzby uprawianej na gruntach ugorowanych. Badania potencjału przeprowadzono w układzie województw na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych. W artykule przedstawiono również efektywność ekonomiczną produkcji biomasy na przykładzie plantacji wierzby. Największym łącznym potencjałem biomasy z siana, słomy, nawozów naturalnych oraz wierzby charakteryzują się województwa: mazowieckie, wielkopolskie oraz lubelskie. Regionami o najniższym potencjale ogólnym okazały się województwa: małopolskie, opolskie, śląskie oraz podlaskie. Oszacowano, iż całkowity potencjał analizowanych źródeł biomasy kształtuje się na poziomie około 345 tys. TJ.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this research is to determine the agricultural biomass potential for energy production. The agricultural biomass potential was estimated based upon the use of surplus straw, hey, manure and willow plantation cultivated on set-aside land for energy purposes. Research of potential was conducted by the Polish voivodships based upon data from the Local Data Bank. The article also presents the economic efficiency of biomass production on the example of a willow plantation. The highest total potential of biomass from straw, hey, manure and willow plantations could be achieved in the Mazowieckie, Wielkopolskie and Lubelskie Voivodships. While the lowest overall potential was found in the Małopolskie, Opolskie, Śląskie and Podlaskie Voivodships. It has been estimated that the total potential of analyzed biomass sources is at the level of about 345 thousand TJ.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bugajski T., 2013, Gospodarka energii odnawialnej na obszarach wiejskich. Wybrane aspekty, [w:] Pająk K., Ziomek A., Zwierzchlewski S (red.), Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 113-123.
 2. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku, 2013, GUS, Warszawa, s. 30.
 3. Gradziuk P., 2003, Biopaliwa, Wyd. "Wieś Jutra", Warszawa.
 4. Grosse T. G., 2007, Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, ISP, Warszawa.
 5. Jasiulewicz M., 2010, Potencjał biomasy w Polsce, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 6. Jasiulewicz M., 2013, Energetyka rozproszona w Polsce w oparciu o lokalną biomasę, [w:] Pająk K., Ziomek A., Zwierzchlewski S. (red.), Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 137-153.
 7. Klugmann-Radziemska E., 2006, Odnawialne źródła energii - przykłady obliczeniowe, Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 8. Kołodziej B., Matyka M. (red.), 2012, Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, PWRiL, Poznań.
 9. Kowalczyk-Juśko A., 2012, Zasady sporządzania bilansu odnawialnych źródeł energii i oceny zasobów biomasy, [w:] B. Kołodziej, M. Matyka (red.), Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne, PWRiL, Poznań, s. 436-448.
 10. Kuś J., Matyka M., 2010, Wybrane elementy agrotechniki roślin uprawnych na cele energetyczne, [w:] Nowoczesne technologie pozyskania i energetycznego wykorzystania biomasy, Wyd. Instytut Energetyki, Warszawa, 101-120.
 11. Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013, 2005, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, s. 21-27.
 12. Wiśniewski G. (red.), 2011, Określenie potencjału energetycznego regionów Polski w zakresie odnawialnych źródeł energii - wnioski dla Regionalnych Programów Operacyjnych na okres programowania 2014-020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 58-73.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu