BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panfil Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Fundusze private equity w Polsce-diagnoza i perspektywy rozwoju
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 305-320, rys., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Kapitał, Private equity
Financial instruments, Capital, Private equity
Note
summ.
Abstract
Fundusze private equity stały się bardzo ważnym źródłem nowych rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwach i źródłem bogactwa w gospodarkach krajów rozwiniętych (szczególnie w USA i Wielkiej Brytanii) w okresie ostatnich 30-u lat. Odgrywają także coraz większą rolę w gospodarkach rozwijających się na całym świecie (w tym w Polsce). Fundusze wysokiego ryzyka pełnią funkcję pośrednika finansowego, który zarządza pieniędzmi powierzonymi przez inwestorów instytucjonalnych (np. funduszy emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, a także banków, wyższych uczelni). Partnerzy inwestycyjni funduszy dokonują alokacji kapitału w firmy, które dają szansę na realizację ponadprzeciętnej stopy zwrotu z kapitału (ang. Internal Rate of Return). Obecnie private equity jest w dojrzałych gospodarkach ważnym źródłem finansowania małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych o wysokim potencjale wzrostu (szczególnie ich początkowych faz rozwoju), traktowanych przez pozostałe tradycyjne instytucje finansowe np. banki, instytucje pożyczkowe jako podmioty obarczone zbyt wysokim ryzykiem inwestycyjnym. (fragment tekstu)

Private equity market is an important segment of capital market also in Poland. Since 1990 it has been developing without any active governmental involvement. In 2004 private equity raised outside Poland constituted ca. 99% as in the previous years. PE funds have invested in over 600 companies so far eg. Polfa Kutno S.A., Stomil Sanok S.A., Travelplanet.pl S.A., Bankier.pl S.A. In 2005 over 30 management firms with over 50 private eąuity funds invested in Poland. Private equity investments in Poland constituted ca. 0,066% of GDP in 2004 (european average benchmark amounts to 0,354%). PE market in Poland is still young and developing, but faces many obstacles. Author identifies these bariers and recommends changes in investment regulation, tax legislation. He also postulates introduction of governmental capital programs for early stage firms and stimulation of business angels network development.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Benchmarking European Tax & Legal Enivironments. Indicators of Tax & Legal Environments Favouring the Development of Private Equity and Vnture Capital in European Union Member States, EVCA, marzec 2003, www.evca.com
 2. Central and Eastern Europe Success Stories, EVCA Central and Eastern Europe Task Force, październik 2004, www.evca.com
 3. Dokument Agenda Warsaw 2010 oraz harmonogram jego realizacji znajduje się na stronie: www.mfgov.pl
 4. Kornasiewicz A., Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa, 2004
 5. Panfil M., Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki. Difin, Warszawa, 2005.
 6. Rocznik EVCA 2003.
 7. Rocznik EVCA 2004.
 8. Rocznik EVCA 2005.
 9. Rocznik ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 2005. www.knuife.gov.pl
 10. Rogoziński J., Sonda nRK: Bariery rozwoju rynku private equity / venture capital w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7(151), lipiec 2003r.
 11. Rogoziński J., Ograniczenia rozwoju rynku private equity / venture capital w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" nr 7(151), lipiec 2003r.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.
 13. Sieradzan P., Dlaczego OFE nie inwestują w private equity? [w:] Tamowicz P., Rynek kapitału ryzyka w Polsce, Polskie Forum Strategii Lizbońskiej, Niebieskie księgi 2003, str. 47-51.
 14. Sobańska K., Sieradzan P., Inwestycje private equity / venture capital, Key Text, Warszawa, 2004r.
 15. Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. 2005 r., Nr 57, poz. 491).
 16. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 27.05.2004r., Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546.
 17. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. 1997, nr 139, poz. 934)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu