BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kryszk Hubert (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kurowska Krystyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Fotowoltaika jako źródło energii odnawialnej i nowy obszar aktywności na obszarach wiejskich
Photovoltaics as a Source of Renewable Energy and a New Area of Activity in Rural Areas
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2014, t. 35, s. 255-272, bibliogr. 25 poz.
Rural Studies
Issue title
Regionalny wymiar przemian polskiej wsi - aspekty społeczne i środowiskowe = Regional Dimension of Changes in Polish Rural Areas - Social and Environmental Aspect
Keyword
Systemy fotowoltaiczne, Surowce odnawialne, Odnawialne źródła energii, Energia odnawialna, Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Prosument
Photovoltaic systems, Renewable resources, Renewable energy sources, Renewable energy, Rural areas, Rural development, Prosumer
Note
summ., streszcz.
Abstract
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, tj. wody, wiatru, promieniowania słonecznego, energii geotermalnej lub biomasy, może przynosić wymierne efekty ekologiczno-energetyczne, wpisując się tym samym w popularyzowanie idei rozwoju zrównoważonego obszarów wiejskich. W artykule przedstawiono obecny stan rynku i politykę polskiego rządu w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym głównie fotowoltaiki. W oparciu o badania własne oraz przegląd literatury zidentyfikowano dominujące źródła OZE oraz wskazano kierunek rozwoju energii odnawialnej w Polsce. Omówiono możliwości finansowania i dotacji na budowę instalacji fotowoltaicznych, uwzględniając przede wszystkim finansowanie dla beneficjentów z obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2007- 2013. Zwrócono również uwagę na rozwój energetyki prosumenckiej. Analiza rozwoju fotowoltaiki uwzględnia aspekty lokalizacyjne, w tym głównie: uwarunkowania przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne.(abstrakt oryginalny)

The use of energy from renewable sources, such as: water, wind, solar, geothermal and biomass, can bring tangible ecological and energetic results conforming to popularizing the idea of sustainable rural development. This paper presents the current state of the market outlining the policy of the Polish government in the field of renewable energy sources, mainly photovoltaics. Based on own research and review of the subject literature the predominant sources of renewable energy and recommendations for the direction of renewable energy development in Poland have been identified in this article. The possibility of funding and obtaining grants for the construction of photovoltaic systems has been discussed, primarily taking into account funding for rural beneficiaries under the RDP 2007-2013. In this paper attention has also been drawn to the development of prosumer energy. The analysis takes into account aspects for the development of location- based photovoltaics, mainly: natural conditions as well as social and economic factors.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abromas J., 2011, Some Aspects of the Assessment of Visual Impact of Wind Turbines on Landscape of Western Lithuania, [w:] Rural Development 2011.The fifth international scientific conference, Aleksandras Stulginskis University, Kaunas, 1, s. 298-302.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.
 3. Energia odnawialna zmienia świat, 2008, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, Urząd Publikacji UE, Luksemburg.
 4. Energia odnawialna zmienia świat, 2011, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Energii i Transportu, Urząd Publikacji UE, Luksemburg.
 5. Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 r., 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Forowicz K., 2011, Słońce czysty biznes, Środowisko, 18 (450), s.17-19.
 7. Gostomczyk W., 2009, Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych w kreowaniu rozwoju obszarów wiejskich i miejsc pracy, [w]: M. Jasiulewicz (red.), Energetyczne wykorzystanie biomasy w działalności gospodarczej, Politechnika Koszalińska, Koszalin, s. 179-198.
 8. Górski M., Cenian A., 2010, Skojarzona produkcja ciepła i energii elektrycznej z promieniowania słonecznego, [w]: A. Cenion, T. Noch (red.), Ekoenergetyka - zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk, s. 275-281.
 9. Jasiulewicz M., 2012, Możliwości aktywizacji obszarów wiejskich przez agroturystykę oraz produkcję surowców energetycznych w rolnictwie w subregionie koszalińskim, Acta Scienatiarum Polonorum. Administratio Locorum, 11 (3), UWM Olsztyn, s. 89-96.
 10. Kołodziej B., Matyka M. red., 2012, Odnawialne źródła energii: rolnicze surowce energetyczne, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań.
 11. Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do 2020 roku. Synteza, 2013, Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa.
 12. Lampart P., Kowalski P., 2010, Kogeneracja w oparciu o źródła biomasy/biogazu, [w]: A. Cenion, T. Noch (red.), Ekoenergetyka - zagadnienia technologii, ochrony środowiska i ekonomiki, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk, s. 121-144.
 13. Łukjaniuk A., 2014, Badanie właściwości ogniw fotowoltaicznych, Politechnika Białostocka, Białystok.
 14. Mientus K., 2011, Energia słońca - aspekty ekologiczne i ekonomiczne, Politechnika Opolska, Opole.
 15. Niedziółka D. red., 2012, Zielona energia w Polsce, CeDeWu - Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 16. Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M. P. z 2010 r. nr 2, poz. 11).
 17. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 2009, Uchwała Rady Ministrów nr 202 /2009 (http://www.mg.gov.pl/, 15.03.2013).
 18. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (http://www.minrol. gov.pl/).
 19. Pyka J. (red.), 2007, Szanse i zagrożenia rozwoju rynku energetycznego w Europie i Polsce, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice.
 20. Reniger-Biłozor M., Gobczyński K., 2011, Efektywność zastosowania odnawialnych źródeł energii w gospodarce nieruchomościami mieszkaniowymi - część II, Acta Scientarum Polonorum. Admnistratio Locorum, 10 (1), s. 73.
 21. Romański L., Bukowski P., Dębowski M., 2012, Analiza wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach wiejskich, Inżynieria Rolnicza, 2 (137), s. 259-268.
 22. Rynek fotowoltaiki w Polsce - diagnoza, 2013, Euro-Centrum, Park Naukowo-Technologiczny, Katowice.
 23. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. z 2012 r. poz. 1059).
 24. Wierzbicka I. , 2012, Zarządzanie energią odnawialną w Polsce na przykładzie fotowoltaiki, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 16, 2, s. 333- 339.
 25. Zielińska M., 2011, Rola energii odnawialnej w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich - przegląd unijnych strategii. http://ksow.pl/fileadmin/user_upload/ksow.pl/pliki/ANALIZY_ekspertyzy/Energia_odnawialna_i_jej_znaczenie_dla_rozwoju_obszar%C3%B3w_wiejskich.pdf (15.09.2013r.)
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu