BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekunko-Mantiuk Iwona (Politechnika Białostocka)
Title
Ilościowy rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle giełd europejskich
Quantitative Development of Warsaw Stock Exchange on Background of European Exchanges
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 341-354, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Jednolity rynek finansowy, Rynek kapitałowy
Stock market, Single financial market, Capital market
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Dobrze rozwinięta i sprawnie funkcjonująca giełda papierów wartościowych jest jednym z niezbędnych atrybutów silnej gospodarki. Wynika to przede wszystkim z funkcji, jakie spełnia giełda, będąc centralną instytucją publicznego rynku kapitałowego. Jej miejsce i rola we współczesnej, coraz bardziej zliberalizowanej gospodarce, uzależnione są zarówno od czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych (międzynarodowych). Giełdy, podobnie jak inne podmioty, w coraz większym stopniu zmuszone są do konkurowania między sobą. Rozwój nowoczesnych technologii, liberalizacja przepływów kapitałowych oraz procesy konsolidacji zachodzące na rynku finansowym z jednej strony stwarzają możliwości rozwoju giełd, z drugiej budzą obawy o ich marginalizację. Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie stoi obecnie w obliczu ważnych, dla jej dalszego rozwoju, decyzji. Tworzenie Jednolitego Rynku Finansowego Unii Europejskiej stopniowo zmniejsza "parasol ochronny" roztoczony, nad Giełdą i polskim rynkiem kapitałowym, przez krajowe regulacje prawne. Stąd analizując rozwój GPW nie wystarczy określenie tendencji i dynamiki zachodzących na niej zmian, należy również zwrócić uwagę na jej miejsce i rolę w strukturze europejskiej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie procesu ilościowego rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (rynku akcji) na tle giełd europejskich. Powyższa analiza została przeprowadzona w oparciu o podstawowe mierniki, takie jak: kapitalizacja, udział kapitalizacji w PKB, liczba notowanych spółek, liczba debiutów w roku oraz wartość obrotu. (fragment tekstu)

The aim of this study is to present the quantitative development of Warsaw Stock Exchange (equity market) on background of European exchanges. Above-mentioned analysis became moved in support about basic measures, such as: domestic market capitalization, participation the exchange's market capitalization in the national Gross Domestic Product (GDP), number of listed companies at the end of year, number of the newly listed companies in year and total value of share trading in the year. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamska L., (2003). Procesy konsolidacji giełd w Europie z perspektywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt nr 5.
 2. Dzierżoniowski M., (2003). Polski rynek kapitałowy 2010: między potrzebami gospodarki a wyzwaniami integracji. PFSL, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Gdańsk - Niebieskie Księgi 2003 nr 6.
 3. Grąt A., (2003). Bariery rozwoju polskiego rynku akcji. Bank i Kredyt nr 6.
 4. Piotrowski D., (2003). Wpływ sytuacji gospodarczej i zastosowanych rozwiązań systemowych na stan rozwoju rynku kapitałowego i bankowość inwestycyjną w Polsce. Bank i Kredyt nr 1.
 5. Ministerstwo Finansów. (2004). Strategia rozwoju rynku kapitałowego "Agenda Warsaw City 2010". Warszawa.
 6. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. (2005). Polski rynek kapitałowy w rok po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Warszawa.
 7. World Federation of Exchanges. (2001, 2002, 2003, 2004, 2005). Annual Report and Statistics.
 8. World Federation of Exchanges. (April 2006). Focus No" 158.
 9. Roczniki Giełdowe (1992-2006).
 10. Strategia rozwoju giełdy, www.gpw.com.pl.
 11. http://www.fese.be
 12. http://www.omxgroup.com
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu