BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jaworski Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Statystyczne metody taksonomiczne w zastosowaniu do analizy portfelowej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 369-376, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Analiza portfelowa, Metody taksonomiczne, Portfel akcji, Metoda k-średnich, Rynek kapitałowy
Portfolio analysis, Taxonomic methods, Equity portfolios, K-means methods, Capital market
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Wybór odpowiednich spółek przez inwestora jest bardzo trudnym zadaniem, ponieważ należy brać pod uwagę ryzyko straty, które powinno być jak najmniejsze przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej stopy zwrotu. Wymaga to szerokiej wiedzy dotyczącej zarówno wewnętrznej sytuacji spółki jak i jej otoczenia. Dlatego poszukuje się coraz to nowych narzędzi porównujących spółki i różnicujących je tak, by można było zbudować portfel akcji, który zminimalizuje ryzyko inwestycyjne. Portfel akcji tworzony jest z bardzo prostej przyczyny, a mianowicie ryzyko portfela złożonego z różnych spółek jest mniejsze niż suma ryzyka każdej spółki natomiast, gdy liczba spółek w portfelu wzrasta, to jednocześnie spada ryzyko portfela. Dywersyfikacji spółek dokonujemy kierując się własną wiedzą o nich lub starając się ustalić zachowania cen akcji spółek, by określić, które z nich reagują podobnie na różne sytuacje makroekonomiczne. Znalezienie optymalnego rozwiązania jest zadaniem bardzo ważnym dla inwestorów. Jednak jak wiadomo, giełda papierów wartościowych jest bardzo nie-przewidywalna i znalezienie odpowiedniego pakietu akcji jest trudne. Dlatego szuka się różnych metod do osiągnięcia powyższego celu. W ostatnich latach bardzo popularne jest wykorzystanie metod taksonomicznych do analizy giełdy [10], [8], [9], [6]. Metody te na szeroką skalę są stosowane w biologii i innych naukach pokrewnych. Podejmowane są próby konstruowania portfela akcji w oparciu o wyżej wspomnianą grupę metod. W pracy zaprezentowano metodę analizy składowych głównych oraz metody hierarchiczne aglomeracyjne i deaglomeracyjne. Przedstawiono również pewną modyfikację metody k-średnich. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gatnar E., Walesiak M. (2004) Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 2. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN Warszawa.
 3. Jajuga K. (2000). Modele ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław.
 4. Falniowski A. (2003). Metody numeryczne w taksonomii, WUJ, Kraków.
 5. MacQueen J.B. (1967) Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations. Proceedings of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, University of California Press, Berkeley, CA 1.
 6. Łuniewska M., Tarczyński W. (2006) Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, PWN, Warszawa.
 7. Morrison D.( 1990) Wielowymiarowa Analiza Statystyczna, PWN Warszawa.
 8. Pietrzykowski R., Zieliński W., Kozioł D. (2005) Wykorzystanie metody średnich w taksonomii portfela akcji, Ekonomiczno-Informatyczny kwartalnik teoretyczny Vol. 3, 76-81 WSEI, Warszawa.
 9. Pietrzykowski R., 2005 Zastosowanie metod taksonomicznych do analizy cen papierów wartościowych. W: Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW. tom. V: 317 - 325.
 10. Skórnik-Pokarowska U., Orłowski A. (2004) Application of the ultrametric distance to portofolio taxonomy. Critical approach and comparison with other methods., Phisica A344, 81-86.
 11. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. II, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu