BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pruchnicka-Grabias Izabela (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie)
Title
Opcje korelacyjne - zasady działania i wybrane zastosowania
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 387-402, rys., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Instrumenty finansowe, Opcje egzotyczne, Rynek kapitałowy, Opcje korelacyjne
Financial instruments, Exotic options, Capital market, Correlation option
Abstract
Opcje korelacyjne (correlation options) stanowią jedną z grup całej gamy opcji egzotycznych (inaczej opcji drugiej generacji - second generation options). Są one odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku w dobie integracji i postępującej globalizacji. Opcje korelacyjne można podzielić na dwie grupy, w zależności od tego, w jaki sposób korelacja wpływa na funkcję wypłaty. Pierwsza z wymienionych grup zawiera opcje pierwszej korelacji (first-order correlation options), podczas gdy druga z nich to opcje drugiej korelacji (second-order correlation options). Celem niniejszego opracowania jest charakterystyka tych instrumentów oraz skoncentrowanie się na ich zastosowaniach w praktyce. Dlatego też przejdę kolejno do analizy poszczególnych opcji korelacyjnych, poczynając od wybranych opcji pierwszej korelacji i ich implementacji w zarządzaniu finansami, przechodząc kolejno do wybranych instrumentów drugiej korelacji, wskazując jednocześnie na ich cechy świadczące o większej efektywności i tańszym zastosowaniu od opcji standardowych. Ceny opcji pierwszej korelacji zależne są w sposób bezpośredni od korelacji pomiędzy instrumentami bazowymi, podczas gdy na ceny opcji drugiej korelacji (posiadającymi, w przeciwieństwie do tych pierwszych, jeden instrument bazowy), dodatkowy wpływ wywiera kurs walutowy. Dla bardziej przejrzystego zobrazowania idei opcji korelacyjnych, przy przedstawianiu funkcji wypłaty dla tych instrumentów skupiłam się na opcjach typu europejskiego.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Choudhry M. (2003). The bond and money markets, Butterworth-Heinemann. Great Britain.
 2. McDonald R.L. (2003). Derivates Markets, PearsonEducation, Boston.
 3. Dziawgo E. (2003). Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń.
 4. Grannis S. (1992). An Idea Whose Time Has Come. From Black-Scholes to Black Holes; New Frontiers in Options, Risk/Finex. London.
 5. Gudaszewski W. Łukojć A. (2004). Wycena wieloczynnikowych opcji egzotycznych. Rynek Terminowy, Nr 2.
 6. Ho T.S., Stapleton R.C., Subrahmanyam M.G. (1995). Correlation Risk. Cross-Market Derivative Products and Portfolio Performance. Journal of European Financial Management. Nr 1(2).
 7. Hull J.C. (2003). Options, futures and other derivatives, Pearson Education, Upper Saddle River.
 8. Jajuga K. Gudaszewski W. Hnatiuk M. (2004). Opcje wieloczynnikowe -wprowadzenie. Rynek terminowy, Nr 2.
 9. Kuźmierkiewicz M. (1999). Opcje korelacyjne. Bank i Kredyt. Nr 5.
 10. Ong M. (1996). Exotic Options: The Market and their Taxonomy. [w]: Nelken I., The Handbook of Exotic Options: Instruments, Analysis, and Applications, IRWIN Professional Publishing. Chicago.
 11. Pruchnicka-Grabias I. (2006). Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu. Warszawa.
 12. Pruchnicka-Grabias I. (2004). Zasady konstrukcji oraz klasyfikacja opcji egzotycznych. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. Zeszyt Naukowy. Nr 45. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Warszawa.
 13. Pruchnicka-Grabias I. (2003). Warranty opcyjne jako sposób na ryzyko giełdowe, Drukpol. Warszawa.
 14. Zahng P.G. (2001). Exotic Options. A guide to Second Generation Options, World Scientific. Singapore.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu