BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trippner Paweł (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Title
Fundusze inwestycyjne w zreformowanym systemie emerytalno - rentowym
The Position of Investment Funds in a Reformed Pension System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 465-476, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Ubezpieczenia społeczne, System emerytalny, Fundusze inwestycyjne, Fundusze emerytalne
Social insurance, Pension schemes, Investment funds, Pension funds
Note
summ.
Abstract
Kształt oraz formuła systemu emerytalnego są jednymi z najbardziej istotnych problemów, z jakimi spotykają się gremia kierownicze w niemalże wszystkich krajach świata. Osoby, które kończą swoją karierę zawodową i rozpoczynają nowy okres w swoim życiu spodziewają się, że ich warunki bytowe nie ulegną istotnym zmianom. Podstawą takich oczekiwań jest regularne opłacanie składek na przyszłe świadczenia emerytalne przez bardzo długi, często kilkudziesięcioletni okres. Decydenci odpowiedzialni za prowadzenie polityki finansowej państwa winni sprostać tym wymaganiom. Nie można jednak uniknąć przeniesienia całości lub znacznej części ciężaru tych świadczeń na budżet państwa. Finansowane ich w całości ze środków budżetowych stanowi istotne obciążenie, często doprowadzające do powstawania deficytu budżetowego. Takie czynniki jak wydłużanie życia, niski lub ujemny przyrost naturalny oraz wysokie oczekiwania przyszłych emerytów co do wysokości świadczeń, zmusiły rządy większości krajów do wprowadzania w życie reform. Wspólną cechą większości z nich było oparcie nowych systemów na rozwiązaniach kapitałowych. Wprowadzona w roku 1999 reforma emerytalna, była niezbędna z uwagi na sytuację finansową całego systemu zabezpieczeń emerytalnych, powstałą w wyniku obowiązywania przez długie lata modelu repartycyjnego. Powiększający się deficyt, będący rezultatem wzrostu liczby obywateli pobierających świadczenia oraz spadku liczebności osób płacących składki, zaczął zagrażać stabilności finansowej systemu oraz stawał się coraz większym obciążeniem dla budżetu państwa. (fragment tekstu)

In Poland since 1999, there has been in operation a reformed national Insurance system, who's main element are pension insurances. The system assumes a close connection with future paid pensions, not only with a number of years worked but principally with the total amount accrued. The structure of the pension system is based on three pillars. Insured people are obliged to become members of first two pillars - current paid contributions are gathered in National Insurance Funds in individual accounts and in open pension funds which are managed and supervised by pension companies. Membership of the third pillar isn't obligatory - people who are interested in this form of additional investment for future pensions are able to choose from various products offered by financial institutions. One of them are investment fund companies. The main purpose of the submitted article is to give an insight into the investment funds market profile which operates in third pillar of the reformed pension system, emphasizing their specific collective investment institution. Investment policy conducted by investment funds have been analysed in the area of effectiveness and risk level. Results can be useful for people making decisions concerning the choice of future investment and additional financial security after their retirement. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dziawgo D., Dziawgo L. (1994), Fundusze powiernicze, TNOiK, Toruń
  2. Jajuga K. Jajuga T. (1994), Jak inwestować w papiery wartościowe, PWN, Warszawa
  3. Lavine A. (1996), Wszystko o funduszach powierniczych, WIG PRESS, Warszawa
  4. Olszewski J. (1999), Fundusze emerytalne filar II i III, INFOR, Warszawa
  5. Sas Kulczycka K. (red) (1999), Instytucje wspólnego inwestowania w Polsce, WIG PRESS, Warszawa
  6. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa
  7. Ustawa o funduszach inwestycyjnych, z dnia 28 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 139, poz. 933
  8. Ustawa o Indywidualnych Kontach Emerytalnych z dnia 20.04.2004 roku DZ.U. Nr 116, poz. 1205
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu