BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciesielski Marek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Sieci gospodarcze a konkurencyjność firm, branż i regionów
Economic Networks and Competitiveness of Companies, Branches and Regions
Unternehmens-Netzwerke und Wettbewerb von Unternehmen, Branchen und Regionen
Source
LogForum, 2005, vol. 1, nr 2, 10 s., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Sieci dostaw, Migracja wartości, Sieci logistyczne, Konkurencyjność, Zysk
Supply networks, Value migration, Logistic networks, Competitiveness, Profit
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Rozwój sieci gospodarczych, a w tym przede wszystkim rozwój sieci dostaw, stwarza zapotrzebowanie na nowe ujęcie problemu konkurencyjności przedsiębiorstw i branż. Konieczne jest włączenie zagadnienia sieci do nowego paradygmatu konkurowania, podkreślającego znaczenie koncentracji na tych elementach łańcucha wartości, które tworzą najwięcej wartości, i właściwego ukształtowania związków z pozostałymi elementami tego łańcucha. Warto podjąć próbę budowy odpowiedniego schematu analitycznego dla tych zagadnień. Można tu wykorzystać teorię migracji wartości, koncepcję modeli działalności przedsiębiorstwa i modeli zysku oraz podejście modularne. Nadto konieczna jest konfrontacja wiedzy dotyczącej sieci gospodarczych z teorią gron. (abstrakt oryginalny)

The development of economic networks, and most of all, development of supply networks, brings new look for the problem of branches and companies competitiveness. It is than necessary to include the aspect of networks to the new paradigm of competition that concentrates on these elements of value chain that make the most value as well as proper relations between other elements of the chain. It is worth trying to build an appropriate analytical schema dedicated to these problems. Theory of value migration, conception of companies activity models, profit models and modular approach - these tools may be used here. It is also necessary to confront the knowledge related to the economic networks with the theory of clusters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cole J.J., Bardi E.J., Langley Jr.C.J., 2002, Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszawa.
  2. Cyrson E., 2002, Nowy paradygmat strategii konkurencji. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście. Red. E.Skawińska. PWN, Warszawa.
  3. Drucker P.F., 1995, Zarządzanie w czasach burzliwych. Nowoczesność. Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
  4. Kay J., 1996, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa.
  5. Klein N., 2004, No logo, Świat literacki, Izabelin.
  6. McGaham A.M., 2005, Ewolucja branży, Harvard Business Review Polska.
  7. Micklethwait J., Wooldridge A., 2000, Szamani zarządzania, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
  8. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  9. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B., 2000, Strefa zysku, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu