BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Tomasz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
TMAI - porównanie dwóch metod wyznaczania tempa przyrostu dla ujemnych wartości wskaźników finansowych
TMAI - A Comparison of Two Methods Determining - Growth Rate for Negative Value of Financial Indexes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 495-505, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Portfel akcji, Wskaźniki finansowe, Rynek kapitałowy
Equity portfolios, Financial indicators, Capital market
Note
summ.
Abstract
Wyniki inwestycji w akcje spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych zależą m.in. od momentu zawierania kolejnych transakcji, dobom spółek do portfela, udziału akcji poszczególnych spółek w portfelu. W przypadku, gdy na giełdach papierów wartościowych notowanych są setki przedsiębiorstw działających w różnych branżach, wybór spółek, które potencjalnie mogą znaleźć się w portfelu, staje się coraz trudniejszy. W przypadku, gdy inwestor decyduje się na wykorzystanie informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstw, istnieje możliwość wykorzystania metod taksonomicznych. Jedną z propozycji jest wskaźnik TMAI zaproponowany przez W.Tarczyńskiego. Wyniki badań Tomasza Węgrzyna [22; 23] sugerują, że rozszerzenie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw o jej zmianę może prowadzić do wyboru spółek, których akcje przynoszą wyższe stopy zwrotu. Celem artykułu jest porównanie dwóch metod wyznaczania tempa przyrostu wartości w przypadku zastosowania tempa przyrostu wartości do porządkowania liniowego spółek na podstawie siły fundamentalnej, a następnie budowy portfela złożonego z akcji najlepszych podmiotów. (fragment tekstu)

In this article two methods that can be used to compute growth rate for negative values of financial indexes are presented. These two methods are used to receive data that are used to build portfolios of the best companies. Despite these portfolios are almost the same, the compound return rates indicate that the Author's method is better than the second method. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. Jerzemowska M. (2004), PWE. Warszawa
 2. Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. Bednarski L., Waśniewski T. (1996), Wyd. FRR. Warszawa. Tom 1
 3. Helfert E.A. (2003). Techniki analizy finansowej, PWE. Warszawa
 4. Hellwig Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny 1968. nr 4
 5. Kukuła K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowej, PWN. Warszawa
 6. Jaworski W.L.. Zawadzka Z. (2003). Bankowość. Zagadnienia podstawowe, Poltext. Warszawa
 7. Łuniewska M. (2003). Porównanie parametrów portfeli zbudowanych przy wykorzystaniu wybranych metod WAP z portfelem rynkowym, Prace Naukowe AE nr 991.. Wrocław, s. 332
 8. Łuniewska M. (2003). Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wartościowych, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. Rozprawy i Studia Tom 484. Szczecin
 9. Ritchie J.C. (1997). Analiza fundamentalna, WIG-Press. Warszawa
 10. Tarczyński W. (2001). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, Placet. Warszawa
 11. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE. Warszawa
 12. Tarczyński W., Łuniewska M. (2003). Wybrane metody wielowymiarowej analizy porównawczej w procesie budowy portfela papierów wartościowych, [w] Prace Naukowe AE Wrocław nr 990.. Wrocław, s. 176
 13. Tarczyński W., Łuniewska M. (2003). Dywersyfikacja ryzyka a fundamentalny portfel papierów wartościowych, [w] Prace Naukowe AE Wrocław nr 991., s. 618
 14. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004). Dywersyfikacja ryzyka na polskim rynku kapitałowym, Placet. Warszawa
 15. Waśniewski T., Skoczylas W. (19996). Analiza przepływów środków pieniężnych - pomocą w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, Rachunkowość nr 6/1996. s. 271
 16. Waśniewski T., Skoczylas W. (1998). Syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, Rachunkowość nr 4/1998. s. 199
 17. Waśniewski T., Skoczylas W. (1998). Wartość poznawcza nadwyżki pieniężnej przy ocenie efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa, Rachunkowość nr 10/1998 s. 508
 18. Waśniewski T., Skoczylas W. (1999). Jak korzystać ze sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, Rachunkowość nr 12/1999 s. 703
 19. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Wyd. FRR. Warszawa
 20. Wąsowski W. (2004). Ekonomika i finanse banku komercyjnego, Wyd. Difin,Warszawa
 21. Wawrzyniak K., Zwolankowska M. (1998). Dynamika zmiennych ekonomicznych przyjmujących wartości ujemne, Wiadomości Statystyczne, nr 4 (443). s. 15
 22. Węgrzyn T. (2005). TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych czy tempo ich przyrostu?, [w] Prace Naukowe AE Wrocław nr 1088 Tom 2. s. 338
 23. Węgrzyn T., TMAI - wartości nominalne wskaźników finansowych czy tempo ich przyrostu? Na przykładzie banków notowanych na GPW w Warszawie. W: Innowacje w finansach i ubezpieczeniach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne, Ustronie 17-18 listopada 2005r. w druku
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu