BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtasik Agnieszka (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Rynek funduszy inwestycyjnych w Unii Europejskiej
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 523-534, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy
Investment funds, Financial investment, Capital market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu jest podział funduszy inwestycyjnych występujących na rynku Unii Europejskiej, a także ogólne przedstawienie kategorii aktywów, w które, zgodnie z prawem unijnym, mogą inwestować tzw. przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). Kryteria podziału funduszy inwestycyjnych zostały dobrane tak, aby można było zrozumieć charakter UCITS. Wybór tematyki jest podyktowany faktem, iż w związku z realizacją strategii lizbońskiej na rynku funduszy inwestycyjnych, dokonywane są gruntowne zmiany, będące częścią planu integracji i liberalizacji rynku finansowego. Środkiem do realizacji strategii, w zakresie rynku funduszy inwestycyjnych, były m.in. przedsięwzięcia regulacyjne ujęte w ramach Planu w dziedzinie usług finansowych (FSAP), wykonanie którego przewidziano do końca 2005 roku. W ramach podjętych działań znowelizowano Dyrektywę UCITS. Dyrektywa ta została zmieniona Dyrektywą 2001/107AVE -w sprawie spółek zarządzających z 21 stycznia 2002 r. oraz Dyrektywą produktową 2001/108/WE z 21 stycznia 2002 r. Zmiany prawne w obszarze rynku funduszy inwestycyjnych dotyczyły wprowadzenia zasady jednolitego "paszportu", rozszerzenia gamy aktywów, w które mogą inwestować fundusze, wprowadzenia konieczności stosowanie limitów inwestycyjnych, wymogów kapitałowych i wymogów w zakresie ujawniania informacji oraz bezpiecznego deponowanie aktywów i nadzoru nad funduszami. W poniższym artykule uwaga zostanie skupiona na kategoriach aktywów inwestycyjnych, w które obecnie mogą inwestować UCITS. (fragment tekstu)

The paper presents types of investment funds functioning on the European market. Attention is paid on assets categories in which UCITS funds can invest according to the EU Directives. The paper is divided into the three parts. In the first part division of the investment funds was conducted. This part includes definition of the UCITS as well. In the second part the author pays attention on the EU regulations concerning UCITS investment policy and presents data with investment assets of UCITS. In the last part the analysis of programming documents for UCITS industry for the 2005-2010 perspective was done. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bojańczyk M.(2005), Fundusze inwestycyjne jako uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo SGH w Warszawie, Warszawa
 2. Commission Recommendation 2004/383/EC of 27 April 2004 on the use of financial derivative instruments for undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS)
 3. Commission Recommendation 2004/384/EC of 27 April 2004 on some contents of the simplified prospectus as provided for in Schedule C of Annex I to Council Directive 85/611/EEC
 4. Directive 85/611/EEC of 20 December 1985 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to undertakings for collective investment in transferable securities-UCITS
 5. Dyrektywa nr 2004/39/WE z 21.04.2004 r. o rynku instrumentów finansowych
 6. Dyrektywa 2001/108/WE z 21.01.2002 zmieniająca dyrektywę Rady 85/61 l/EWG sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w odniesieniu do inwestycji UCITS
 7. Dyrektywa 2001/107/WE z 21.01.2002 zmieniająca dyrektywę Rady 85/61 l/EWG w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS), w celu uregulowania działalności spółek zarządzających i uproszczonych prospektów emisyjnych
 8. Dzierżanowski M. (2003), Rynek kapitałowy i nadzór korporacyjny w UE, Gazeta Bankowa, 11 sierpnia
 9. EFAMA, Trends in the European Investment Fund Industry in the fourth quarter of 2005 and results for full-year 2005, Quarterly Statistical Release, March 2006
 10. Miziołek T. (2005), Ruszyły fundusze funduszy, Nasz Rynek Kapitałowy, nr 3/4,
 11. Miziołek T. (2005)., Fundusze w Europie wciąż rosną. Nasz Rynek kapitałowy, nr 6
 12. Oręziak L. (2003), Kierunki zmian w funkcjonowaniu rynku finansowego Unii Europejskiej, Bank i Kredyt, lipiec
 13. Pilecka A., Financial Services Action Plan - stan realizacji i wpływ na kształt europejskiego rynku finansowego. Bank i Kredyt, styczeń 2005
 14. Sharp W., Alexander G., Bailey J.(1995), Investments, Prentice Hall Inc. International edition, Englewood Cliffs, New Jersey
 15. Stępień K. (2000), Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych ,typy funduszy na polskim rynku kapitałowym, [w]: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, W. Tarczyński [red.]. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 16. White paper, Financial Services Policy 2005-2010, CEC, Brussels 1.12.2005
 17. Zielona Księga w sprawie Polityki Usług Finansowych (2005-2010), KWE, Bruksela, 3.05.2005
 18. Zielona Księgą w sprawie usprawnienia ram prawnych UE dla funduszy inwestycyjnych, KWE, Bruksela, 12.07.2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu