BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Godlewska Joanna (Politechnika Białostocka)
Title
Uwarunkowania wykorzystania biomasy na poziomie lokalnym
Conditioning of Biomass Utility at the Local Level
Source
Ekonomia i Środowisko, 2011, nr 2 (40), s. 58-71, rys., tab.
Economics and Environment
Keyword
Biomasa, Odnawialne źródła energii, Polityka energetyczna, Administracja lokalna
Biomass, Renewable energy sources, Energy policy, Local administration
Note
summ.
Abstract
Priorytetowymi kierunkami działań Odnowionej strategii UE dotyczącej zrównoważonego rozwoju są między innymi poprawa racjonalności wykorzystania energii oraz wzrost wykorzystania źródeł odnawialnych, w tym w szczególności biomasy. Cele te odnoszą się przede wszystkim do działań na szczeblu lokalnym. W Polsce wykorzystywana jest biomasa odpadowa, czyli drewno kawałkowe, odpady drewniane z leśnictwa, przemysłu drzewnego i papierniczego, nadwyżki słomy zbożowej i słoma rzepakowa, biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków. Może też pochodzić ona z upraw roślin energetycznych. Celem artykułu jest analiza uwarunkowań wykorzystania biomasy na cele energetyczne na szczeblu lokalnym. Zwrócono przede wszystkim uwagę na prawne podstawy wykorzystania biomasy i rolę władz lokalnych w kreowaniu polityki energetycznej gminy. Inne ważne aspekty wykorzystania biomasy dotyczą poziomu świadomości ekologiczno-energetycznej społeczeństwa oraz możliwości finansowania działań zmierzających do wzrostu wykorzystania biomasy na cele energetyczne. (fragment tekstu)

The purpose of the Article is the analysis of conditions for utilization of biomass for energetic purposes at the local community level. Has paid special attention to the legal basis for the use of biomass and the role played by local administration in creating the energetic policy for the community. Other important aspects of using the biomass concerns the level of society environmental and energetic awareness as well as funding opportunities for the public actions aimed at the growth of utilization of biomass for energetic purposes. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. K.A. Dreszer, R. Michałek, A. Roszkowski, Energia odnawialna - możliwości jej pozyskania i wykorzystania w rolnictwie, PTiR, Kraków - Lublin - Warszawa 2003
  2. B. Kościk, M. Sławińska, Koncepcja utworzenia zakładu bioenergetycznego na bazie przedsiębiorstwa, w: Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, red. E. Lorek, t. 2, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 235.
  3. P. Gradziuk, Budowa kotłowni miejskiej o mocy 8 MW, opalanej zrębkami drzewnymi, połączonej z siecią ciepłowniczą dla miasta Nowa Dęba, Wyd. InE, Warszawa 2008.
  4. A. Stanaszek, M. Tędziagiolska, Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku, Wyd. InE, Warszawa 2011, s. 16.
Cited by
Show
ISSN
0867-8898
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu