BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wójciak Mirosław (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Wójcicka Aleksandra (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Wpływ informacji jakościowych na poziom ryzyka kredytowego
The Influence of Quality Information on Credit Risk Level
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 547-558, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Informacja, Ryzyko kredytowe, Bankowość
Information, Credit risk, Banking
Note
summ.
Abstract
Jedną z najważniejszych kategorii ryzyka w działalności banków jest ryzyko kredytowe. Dlatego też na całym świecie prowadzone są badania nad modelami, które określałyby ryzyko kredytowe w najlepszy sposób. Zasadniczym problemem wszystkich modeli oceny ryzyka kredytowego jest poprawne oszacowanie prawdopodobieństwa niedotrzymania warunków umowy (probability of defaulf). W przypadku niektórych modeli otrzymuje się je w wyniku estymacji np.: model firmy Moody's KMV (MKMV), a w innych określa sieje na podstawie danych historycznych, a w przypadku niektórych nie jest możliwe jego wyznaczenie (analiza dyskryminacyjna). Głównym celem tego artykułu jest porównanie tradycyjnej koncepcji z nowym podejściem do oceny ryzyka kredytowego biorąc pod uwagę informacje jakościowe publikowane przez same spółki. Autorzy dążą do zbadania wpływu specyficznych informacji jakościowych na poziom ryzyka kredytowego. Siła tego wpływu zależy od reakcji inwestorów, która jest odzwierciedlona w cenach akcji, a co z tym jest związane - w poziomie prawdopodobieństwa niewypłacalności. (fragment tekstu)

Investors get information about companies they are interested in from the market as well as form the company. Financial information of the company are published only once a quarter which means that the changes of its credit risk should happen quarterly. However, more frequent changes suggest that pices of information that appear in a meantime also influence the way the company is regarded. The paper is a research on the influence of quality information published by the management (e.g. signing a significant contract, singing a credit agreement, application to be announced bankrupt, bankruptcy announcement, etc.) on credit risk level. The pieces of information were divided into three main groups: good (positive), neutral, bad (negative). The main aim of this paper is to examine how particular groups change the probability of default (PD), and next to compare the results reached with the synthetic measure of credit risk (SMCR) to eliminate the influence of company's financial condition on that risk. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cauette J., Altman E., Narayanan P. (1998), Managing Credit Risk - The Next Great Financial Challenge, John Wiley & Sons, New York.
  2. Deventer D. R., Imai K., Mesler M. (2005), Advanced Financial Risk Management, John Wiley & Sons (Asia), Singapore.
  3. Givoli D., Palmon D., (1985), Insider Trading and the Exploitation of Inside Information: Some Empirical Evidence, The Journal of Business, Vol. 58, No. 1, (Jan., 1985), 69-87.
  4. Grabiński T. (1984), Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, AE, Kraków.
  5. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, w: Przegląd Statystyczny, R. XV, zeszyt 4.
  6. Hull J.C. (2003), Options, futures and other derivatives, Prentice Hall, upper Saddle River, New Jersey.
  7. Jaffe J.F., (1974), Special Information and Insider Trading, The Journal of Business, Vol. 47, No. 3, (Jul., 1974), s. 410-428.
  8. Jajuga K. (2001), Statistical Methods in Credit Risk Analysis, w: Taksonomia 8 - Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. AE, Wrocław, s. 224-232.
  9. Wójciak M., Wójcicka A. (2006), Zdolność wskaźników finansowych do oceny poziomu prawdopodobieństwa niewypłacalności. Zeszyty Naukowe AE Poznań, Poznań (w druku).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu