BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamska Agata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Rutkowska Jarosława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Sezonowe zmiany składu triacylogliceroli w tłuszczu mleka krów rasy simentalskiej z regionu mazowieckiego
Seasonal Changes in Triacylglycerols Composition in Milk Fat from Simmental Cows in Mazovia Region
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 145-154, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Żywność, Badanie żywności, Hodowla zwierząt, Mleko
Food, Food research, Animal husbandry, Milk
Note
streszcz., summ.
Country
Region mazowiecki
Abstract
W pracy analizowano sezonowe zmiany składu triacylogliceroli (TAG) w tłuszczu mleka krów rasy simentalskiej oraz porównano go ze składem TAG w tłuszczu mleka zbiorczego z regionu mazowieckiego (głównie od krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej). Zarówno stado doświadczalne (27 krów), jak i krowy w analizowanym regionie żywione były systemem tradycyjnym bazującym na kiszonkach i sianie w sezonie zimowym, a w letnim uzupełnionym o żywienie pastwiskowe. Analiza składu TAG metodą chromatografii gazowej umożliwiła oznaczenie 16 klas TAG, w których ilościowo dominującymi były: CN36, CN38, CN40, CN48, CN50, CN52. Mleko krów rasy simentalskiej charakteryzowała największa zawartość CN38 (12,50 %), a najmniejsza CN26 (0,35 %). W mleku zbiorczym z regionu podobnie największą zawartość oznaczono w grupie CN38 (12,48 %), a najmniejszą w CN24 (0,24 %). Stwierdzono statystycznie istotne różnice (p < 0,05) pomiędzy mlekiem od krów rasy simentalskiej a mlekiem zbiorczym pod względem zawartości klas TAG: CN24, CN26, CN28, CN30, CN32, CN34, CN36, CN50 i CN52. Uwzględniając żywieniowe znaczenie składu TAG mleka, należy podkreślić większy udział TAG (CN26-34) zawierających krótkołańcuchowe nasycone KT, a mniejszy udział TAG (CN46-54) zawierających głównie długołańcuchowe nasycone KT w mleku krów rasy simentalskiej w porównaniu z próbami mleka zbiorczego z regionu mazowieckiego. (abstrakt oryginalny)

In the study, seasonal changes in the composition of triacylglycerols (TAG) in milk fat from Simmen- tal cows were analyzed and compared with the composition of TAG in the fat of aggregated milk from cows in the Mazovia region (mainly from cows of the Polish Holstein-Frisian breed, Black and White variety). Both the experimental herd (27 cows) and the cows in the region analyzed were fed using a traditional system based on silage and hay in winter, and supplemented by pasture feeding in summer. The analysis of the TAG composition using a gas chromatography made it possible to detect 16 TAG classes with the following quantitatively prevailing groups: CN36, CN38, CN40, CN48, CN50, CN52. The Sim- mental cows' milk was characterized by the highest content of CN38 (12.50 %) and the lowest content of CN26 (0.35 %). Similarly, in the aggregated milk collected in the region, the content of the CN38 group (12.48 %) was determined the highest, and that of CN24 (0.24 %) the lowest. As regards the contents of TAG classes: CN24, CN26, CN28, CN30, CN32, CN34, CN36, CN50, and CN52 in milk, statistically significant differences (p < 0.05) were found between the milk from Simmental breed cows and the aggregated regional milk. Regarding the nutritional significance of TAG composition in milk, emphasized should be the higher percent content of TAG (CN26-34) containing short chain saturated fatty acids in milk from Simmental cows compared to samples of milk aggregated in the Mazovia region, and the lower percent content of TAG (CN46-54) therein containing mainly long chain saturated fatty acids. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AOAC: Official Methods of Analysis. International. Method IDF-ISO-AOAC Nr 905.02. Gravimetric method (Röse-Gottlieb), 2000.
 2. Blasi F., Montesano D., De Angelis M., Maurizi A., Vertura F., Cossignani L., Simonrtti M.S., Damiani P.: Results of stereospecific analysis of triacylglycerol fraction from donkey, cow, ewe, goat and buffalo milk. J. Food Compos. Anal., 2008, 21, 1-7.
 3. Felkner-Poźniakowska B., Pietrzak-Fiećko R., Kotlarska M., Kacprzak S.: Skład kwasów tłuszczowych mleka krów z chowu alkierzowego w okresie letnim i zimowym. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2012, 1 (80), 81-92.
 4. Fontecha J., Diaz V., Fraga M.J., Juarez M.: Triglyceride analysis by gas chromatography in assessment of authenticity of goat milk fat. JAOCS, 1998, 75 (12), 1893-1896.
 5. Fontecha J., Goudjil H., Rios J. J., Fraga M.J., Juarez M.: Identity of the major triacylglycerols in ovine milk fat. Int. Dairy J., 2005, 15, 1217-1224.
 6. Fontecha J., Mayo I., Toledano G., Juarez M.: Triacylglycerol composition of protected designation of origin cheeses during ripening. Authenticity of milk fat. J. Dairy Sci., 2006, 89, 882-887.
 7. Goudjil H., Fontecha J., Fraga M.J., Juarez M.: TAG composition of ewe's milk fat. Detection of foreign fats. JAOCS, 2003, 80 (3), 219-222.
 8. Hunter J.E.: Review. Studies on effects of dietary fatty acids as related to their position on triglycerides. Lipids, 2001, 36 (7), 655-668.
 9. Jensen R.G.: Review: The composition of bovine milk lipids. January 1995 to December 2000. J. Dairy Sci. 2002, 85, 295-350.
 10. Kontkanen H., Rokka S., Kemppinen A., Miettinen H., Hellström J., Kruus Kristiina, Marnila P., Alatossava T., Korhonen H.: Enzymatic and physical modification of milk fat: A review. Int. Dairy J., 2011, 21, 3-13.
 11. MacGibbon A.K.H., Taylor M.W.: Composition and Structure of Bovine Milk Lipids. In: Advanced Dairy Chemistry Vol. 2: Lipids 3rd edition. Ed. P.F. Fox & P.L.H. McSweener New York, USA, 2006, pp. 1-42.
 12. Ocena wartości użytkowej krów mlecznych w 2010 r. PFHBiPM. Wyd. Panorama, Parzniew 2011.
 13. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 273/2008 z dnia 5 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/1999 w odniesieniu do metod analizy oraz oceny jakości mleka i przetworów mlecznych. Dz. U. Nr L88/1.
 14. Rutkowska J., Adamska A., Białek M.: Porównanie składu kwasów tłuszczowych zawartych w tłuszczu mleka klaczy i krów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 1 (74), 28-38.
 15. Stołyhwo A., Rutkowska J.: Tłuszcz mleczny: struktura, skład i właściwości prozdrowotne. W: Chemia żywności. Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności. T. III. Red. Z.E. Sikorski. WNT, Warszawa 2007, ss. 39-88.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu