BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tkaczewska Joanna (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Migdał Władysław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Porównanie wydajności rzeźnej, zawartości podstawowych składników odżywczych oraz poziomu metali ciężkich w mięśniach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) pochodzącego z różnych rejonów Polski
Comparision of Slaughter Yield, Contents of Basic Nutrients, and Levels of Heavy Metals in Muscles of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Originating from Various Regions in Poland
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 177-186, tab., bibliogr. 31 poz.
Keyword
Żywność, Badanie żywności, Jakość żywności, Hodowla ryb, Metale ciężkie
Food, Food research, Food quality, Fish farming, Heavy metals
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo małopolskie, Województwo świętokrzyskie, Województwo śląskie, Województwo warmińsko-mazurskie
Małopolskie Voivodeship, Świętokrzyskie Voivodship, Śląskie voivodship, Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Przedmiotem badań były mięśnie pstrągów tęczowych hodowanych w różnych rejonach Polski. Ryby do badań pochodziły z hodowli na terenie województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Analizowano wpływ miejsca i sposobu hodowli na: skład chemiczny, jakość zdrowotną oraz przydatność technologiczną ryb. Badania obejmowały określenie wydajności rzeźnej ryb oraz oznaczenie w mięśniach pstrągów zawartości: wody, białka, tłuszczu, związków mineralnych w postaci popiołu, arsenu, ołowiu, rtęci i kadmu. Wydajność rzeźna ryb oraz zawartość białka i składników mineralnych w tkankach była zbliżona we wszystkich badanych hodowlach. Najmniej wody zawierały mięśnie ryb pochodzących z hodowli w województwie małopolskim (71,07 %). Najzasobniejsze w lipidy było mięso ryb z województwa świętokrzyskiego (7,4 %), co było związane ze sposobem ich żywienia. W żadnej z badanych prób mięśni pstrągów z różnych hodowli nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych zawartości metali ciężkich, określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006. Nie stwierdzono również, aby sposób odżywiania oraz usytuowanie geograficzne hodowli miały wpływ na poziom zanieczyszczenia metalami ciężkimi tkanek tych ryb. (abstrakt oryginalny)

The subject of the research study constituted muscles of rainbow trout bred in various regions in Poland. The fish used in the study originated from trout farms located in the voivodships (provinces) of Małopolska, Silesia, Świętokrzyskie, and Warmińsko-Mazurskie. The effect of farm location and type of farming on the chemical composition, health quality, and technological usefulness of fish was analyzed. The research included the determination of the following parameters in the muscles of fish: slaughter yield, content levels of water, protein, fat, mineral compounds in the form of ash, arsenic, lead, mercury, and cadmium. The slaughter yields of fish as well as the content of protein and mineral compounds in tissues were similar in all the farms tested. The muscles of fish from the farm located in the Małopolska Voivodship contained the lowest amount of water (71.07%). The flesh of fish from the Świętokrzyskie Voivodship had the highest content of lipids (7.4%); this was linked with the method of feeding the fish. In none of the analyzed muscle samples of trout from various farms, the content of heavy metals was found to exceed the allowable limits thereof as indicated in the Regulation of the European Commission No. 1881/2006. Furthermore, no impact of the feeding method or of the geographical location of farm was found on the heavy metal contamination level in the tissues of the fish studied. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aguirre G.: Produkcja i eksport pstrąga w Chile, Peru i Norwegii. Magazyn Przem. Ryb., 2007, 5 (59), 46-48.
 2. Akhan S., Okumus I., Delihasan Sonay F., Kocak N. : Growth, slaughter yield and proximate composition of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) raised under commercial farming condition in Black Sea. Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 2010, 16 (Supl.-B), 291-296.
 3. Alloway B.J., Ayres D.C.: Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1999, ss. 218-246.
 4. AOAC.: Official Methods of Analysis. International, 17th Ed., AOAC Inter., Gaithersburg 2000, MD, USA.
 5. Cocan D., Miresan V., Raducu C.: Results on the patterns of groth and morpho-productive indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) reared in two different systems. Lucrări Ştiinţifice, Seria Zootehnie, 2000, 55, 283-288.
 6. Bugeon J., Lefevre F., Cardinal M., Uyanik A., Davenel A., Haffray P.: Flesh quality in large rainbow trout with high or low fillet yield. J. Muscle Foods, 2010, 21 (4), 702-721.
 7. Canpolat O., Calta M.: Heavy metals in some tissues and organs of Capoeta capoeta fish species in relation to body size, age, sex and seasons. Fresenius Environ. Bulletin, 2003, 12 (9), 961-966.
 8. Drąg-Kozak E., Łuszczek-Trojnar E., Popek W.: Koncentracja metali ciężkich w tkankach i organach pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w zależności od wieku i sezonu. Ochr. Śr. Zas. Nat., 2011, 48, 161-169.
 9. Dumas A., Cornelis de Lange F.M., France J., Bureau D.P.: Quantitative description of body composition and rates of nutrient deposition in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture, 2007, 273, 165-181.
 10. Gil. F.M.: Natura i Akwakultura. Wyd. Min. Środ., Warszawa 2009.
 11. Ghotbi M., Ghotbi M., Takami A.: Contribution of Vitaton (B-Carotene) to the Rearing factors, survival rate and Visual flesh color of rainbow trout fish in comparison with astaxanthin. WASET, 2011, 59, 1649- 1654.
 12. Kołakowska A., Kołakowska E.: Winter season krill (Euphausia superba Dana) as a source of n-3 polyunsaturated fatty acids. XXXI Scientific Session of the Committee for Food Technology and Chemistry. PAN, Poznań 2000, ss. 14-15.
 13. Kuźmiński H., Dobosz S.: Międzygatunkowe krzyżówki pstrągowe. Mat. XXXV Konf. - Szkolenie dla hodowców ryb łososiowatych. Jastrzębia Góra 2010.
 14. Łuczyńska J., Jaworski J., Markiewicz K.: Wybrane metale w tkance mięśniowej ryb z jeziora Łańskiego. Komunikaty Rybackie, 2000, 3, 22-25.
 15. Michalczyk M., Surówka K.: Changes in protein fractions of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) gravads during production and storage. Food Chem., 2007, 104, 1006-1013.
 16. Popek W., Sionkowski J., Drąg-Kozak E., Szymacha J., Epler P.: Wpływ kadmu na efektywność tarła u karpi. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu. Zootechnika., 2004, LI. (501), 273-277.
 17. Protasowicki M.: Long-term studies on heavy metals in aquatic organisms from River Odra mouth area. Acta Ichthyol. Piscat. 1991. suppl., 21(1), 301-309.
 18. Puchała R., Pilarczyk M.: Wpływ żywienia na skład chemiczny mięsa karpia. Inżynieria Rolnicza, 2007, 5 (93).
 19. Robinson B.H., Brooks R.R., Outred H.A., Kirkman J.H.: Mercury and arsenic in trout from the Taupo Volcanic Zone and Waikato River, North Island, New Zealand, 1995.
 20. Rozporządzenie Komisji (WE) nr1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych.
 21. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.
 22. Sikorski Z.E.: Ryby i bezkręgowce morskie - pozyskiwanie, właściwości i przetwarzanie. WNT, Warszawa 2004.
 23. Skibiniewska K.A, Zakrzewski J.: Wpływ technologii żywienia na wartość odżywcza i zdrowotną tkanki mięśniowej karpia. W: Technologia produkcji rybackiej a jakość karpia. Wyd. UWM, Olsztyn 2010, ss. 65-73.
 24. Staniek M., Dąbrowski J., Roślewska A. Janicki B.: Ocena zawartości tłuszczu i cholesterolu w mięsie samic oraz samców okonia (Peraca fluvatilis L.) z jeziora Gopło. Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment. Pisc., Zootech., 2009, 271 (10).
 25. Tepe Y., Türkmen M., Türkmen A.: Assessment of heavy metals in two commercial fish species of four Turkish seas. Environ. Monit Assess. 2008, 146, 277-284.
 26. Usydus Z., Szlinder-Richert J., Adamczyk M., Szatkowska U.: Marine and farmed fish in the Polish market: Comparison of the nutritional value. Food Chem., 2011, 126, 78-84.
 27. Vitek T., Spurn P., Mare J., Zikova A.: Heavy Metal Contamination of the Loucka River Water Ecosystem. Acta Vet. Brno, 2007, 76, 149-154.
 28. Wyniki oceny jakości wód w województwie warmińsko-mazurskim. [on-line] WIOŚ. 2010 [dostęp: 05-05-2012] Dostępne w Internecie: http://www.wios.olsztyn.pl/pliki/Tabela%2022_Rzeki% 20badane%20w%202010%20rok
 29. Stan środowiska w województwie świętokrzyskim w latach 2009-2010. WIOŚ. Raport. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Kielce 2011.
 30. Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2010 roku. WIOŚ, Kraków 2011.
 31. Stan środowiska w województwie śląskim w 210 roku. WIOŚ. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Katowice 2011.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu