BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gutkowska Katarzyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Sajdakowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żakowska-Biemans Sylwia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalczuk Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kozłowska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Olewnik-Mikołajewska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów
Acceptance Level Referring to Changes in Market of Animal-Originating Food Products According to Consumer Opinion
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 187-202, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Żywność, Innowacje, Innowacyjność, Badanie opinii, Konsument
Food, Innovations, Innovative character, Opinion research, Consumer
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konsumenci w Polsce przejawiają niski poziom innowacyjności wyboru żywności, kupując produkty żywnościowe znane i spełniające zróżnicowane indywidualne oczekiwania. Tym samym można domniemywać, że poziom akceptacji innowacyjnych produktów żywnościowych wśród konsumentów jest niski. Celem potwierdzenia tego przypuszczenia przeprowadzono badania terenowe w ramach projektu: "BIOŻYWNOŚĆ - innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego". Badania o charakterze ilościowym, typu omnibus, przeprowadzono w czerwcu 2011 roku na 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie badawczej. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że polscy konsumenci zauważają zmiany na rynku żywności w Polsce, w ostatnich latach, jakkolwiek nie wszystkie spośród nich oceniają korzystnie, a tym samym akceptują je w zróżnicowanym stopniu. W odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego badani konsumenci w najwyższym stopniu akceptowali zmiany polegające na zmniejszeniu zawartości niektórych składników np. soli czy cukru, natomiast najniższy stopień akceptacji deklarowano wobec wzbogacania mleka i jego przetworów witaminami i składnikami mineralnymi. Wyniki badań potwierdziły też, że wyższy poziom akceptacji większości zmian w żywności pochodzenia zwierzęcego deklarowali konsumenci młodsi, o wyższych dochodach, legitymujący się wyższym wykształcenia oraz pochodzący z większych miast. (abstrakt oryginalny)

Polish consumers evince a low level of innovativeness as regards their food product choices since they purchase food products they know and which meet the diverse individual expectations. Thus, it may be presumed that the acceptance of innovative food products among consumers is also at a low level. In order to confirm this supposition, a field research study was conducted under the: "BIOFOOD - innovative, functional products of animal origin" Project. The quantitative omnibus-type survey was performed in June 2011 and comprised a survey sample of 1000 respondents representing the whole country (Poland). Based on the results obtained, it was confirmed that the Polish consumers recognized changes in the food market in Poland in recent years; however, they did not considered all of those changes to be beneficial, thus, the degree of their acceptance thereof varied. As regards food products of animal original, at the highest level of acceptance the consumers polled rated the changes involving the reduction in the content of some ingredients such as salt or sugar, whereas the consumers' lowest level of acceptance referred to milk and milk products enriched with vitamins and minerals. The survey results also confirmed that the younger consumers with university degrees and higher incomes, as well as those from larger cities declared a higher acceptance level of the majority of changes in the animal-originating food products. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baryłko-Pikielna N.: Analiza sensoryczna w zapewnieniu jakości żywności. Przem. Spoż., 1998, 12, 25-28.
 2. Baryłko-Pikielna N., Wasiak-Zys G.: Jakość żywności z perspektywy współczesnego konsumenta. W: Wybrane problem nauki o żywieniu człowieka u progu XXI wieku. Red. A. Brzozowska i K. Gutkowska. Wyd. SGGW, Warszawa 2004, ss. 321-326.
 3. Becker. T.: Consumer perception of fresh meat quality: a framework for analysis. Br. Food J., 2000, 3 (102), 158-176.
 4. Garbarski L. : Zachowania nabywców. PWE, Warszawa 1998.
 5. Gatignon H., Robertson T.S.: Innovative decision process. In:: Handbook of Consumer Behaviour. Englewood Cliffs. Eds. Robertson T.S. Kassarjian H.H. Prentice Hall, New York 1991.
 6. Grunert K.G.: Current issues in the understanding of consumer food choice. Trends Food Scie. Technol., 2002, 13, 275-285.
 7. Gutkowska K., Ozimek I.: Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności. Wyd. SGGW, Warszawa 2005.
 8. Hoefkens C., Verbeke W., Van Camp J.: European consumers' perceived importance of qualifying and disqualifying nutrients in food choices. Food Qual. Pref., 2011, 22, 550-558.
 9. Kowalczuk I.: Innowacyjna żywność w opinii konsumentów i producentów. Wyd. SGGW, Warszawa 2011.
 10. Krasnowska G., Salejda A.: Czynniki wpływające na wybór mlecznych napojów fermentowanych przez studentów Wrocławia. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2008, 3 (58), 33-46.
 11. Mazurek-Łopacińska K.: Zachowania nabywców i ich konsekwencje marketingowe. PWE, Warszawa 2003.
 12. Oude Ophius P.A.M., van Trijp H.C.M.: Perceived quality: a market driven and consumer approach. Food Qual. Pref., 1995, 3 (6), 177-183.
 13. Rogers E.M.: Diffusion of Innovations. The Free Press, New York 1983.
 14. Venkatraman M., Price L.: Differentiating between cognitive and sensory innovativeness: concepts, measurements and implications. J. Busin. Res., 1990, 20, 293-315.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu