BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostrowska Elżbieta (Uniwersytet Gdański), Rutkowska Izabela (Uniwersytet Gdański)
Title
Analiza rozwoju spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po roku 1996
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. 1, s. 167-175, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Kasy spółdzielcze, Lokaty, Spółdzielczość kredytowa
Credit unions, Investments, Credit cooperative movement
Company
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK)
Cooperative Savings and Credit Unions
Abstract
z początkiem 1996 roku weszła w życie ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. To wydarzenie nadające prawne podstawy funkcjonowania tych organizacji może zostać uznane za właściwy początek rozwoju współczesnej spółdzielczości finansowej w Polsce. Ten akt prawny był istotnym stymulatorem rozwoju SKOK w Polsce. Ustawa nadała osobowość prawną kasom oraz uregulowała wewnętrzne zasady ich funkcjonowania. Mocą ustawy powołano też spółdzielnię o nazwie Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, której członkami są SKOK, przy czym członkostwo to jest obligatoryjne. KSKOK jest jedynym organem nadzoru nad systemem SKOK w Polsce". Akt ten z niewielkimi zmianami obowiązuje do dzisiaj. Po 10 latach pojawiają się głosy, iż ustawa ogranicza rozwój systemu SKOK. Bariery rozwoju stanowią m.in. ograniczony czas kredytowania, niskie wskaźniki koncentracji finansowania działalności gospodarczej, bardzo ograniczone możliwości zagospodarowania nadwyżek finansowych kas, brak udogodnień dotyczących ustanawiania i egzekucji zabezpieczeń, jakie znajdują się przykładowo w Prawie bankowym.. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jedliński A., Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa: zagadnienia konstrukcji prawnej, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2001, s. 31.
  2. Jedliński A., Mędrzecka J.M., Przekształcenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej jako źródło nabycia członkostwa w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Pieniądze i Więź 2001 nr 2 (11).
  3. Ostrowska E., Rutkowska I., Funkcje spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Pieniędze i Więź 2005 nr 3.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. (Dz. U. nr 100, p. 502) na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych (Dz. U. nr 55, p. 234 z późn. zmianami).
  5. Uchwała Zarządu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej nr 5 z dnia 16.05.1997 r.
  6. Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 roku, Dz. U. z 1996 r. nr 1, poz. 2 z późn. zmianami. Ustawa weszła w życie dnia 5 lutego 1996 r.
  7. World Council of Credit Unions, Inc. Statistical Report 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu