BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Morkis Grażyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zakres wdrożenia obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce
Scope of Implementation of Obligatory Food Safety and Food Quality Management Systems in Food Industry Enterprises in Poland
Source
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2012, R. 19, nr 5 (84), s. 203-214, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, System zarządzania jakością, Zintegrowane systemy zarządzania jakością, Dobra Praktyka Higieniczna, Dobra Praktyka Produkcyjna, Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli
Food industry, Quality management systems, Integrated quality management systems, Good Hygienic Practice (GHP), Good Manufacturing Practice (GMP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W Polsce, podobnie jak w krajach Unii Europejskiej, wprowadzono regulacje prawne dotyczące produkcji i obrotu żywnością, w tym także unormowania prawne wprowadzające obowiązek wdrożenia i stosowania niektórych systemów zarządzania jakością. Przy produkcji i obrocie żywnością obowiązkowe jest stosowanie w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego GHP, GMP i HACCP. Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpił istotny wzrost liczby przedsiębiorstw, które wdrożyły i utrzymują obligatoryjne systemy zarządzania jakością. Z przeprowadzonego monitoringu wynika, że w 2011 r. zdecydowana większość (99 %) przedsiębiorstw przetwarzających produkty pochodzenia zwierzęcego wdrożyła GHP i GMP, a tyko 52 % obligatoryjny systemy HACCP. W grupie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego przetwarzających produkty pochodzenia nie zwierzęcego, przedsiębiorstw stosujących GHP było 89 %, GMP 88 %, a HACCP 60 %. (abstrakt oryginalny)

In Poland, as well as in the other countries in the European Union, legal regulations on food production and food trade have been introduced, including legal regulations imposing the obligation to implement and apply some quality management systems. It is compulsory for the food industry enterprises to apply GHP, GMP, and HACCP systems during the food production and food trade. Since Poland joined the European Union, an essential increase has occurred in the number of enterprises to implement and maintain mandatory quality management systems. According to the monitoring results, in 2011, the vast majority (99 %) of animal products processing enterprises implemented GHP and GMP, and only 52 % of them implemented the obligatory HACCP system. In the group of non-animal products processing enterprises, 89 % of them applied GMP, 88 % implemented GMP, and 60 % implemented HACCP.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ekonomiczne efekty rozwoju systemów zarządzania jakością i ich wpływu na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Red.: G. Morkis, IERiGŻ - PIB, Program Wieloletni. Raport Nr 157, Warszawa 2009.
  2. Morkis G.: Monitorowanie stanu wdrożenia systemów zarządzania jakością i ich wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W: Monitorowanie oraz analiza polskiego łańcucha żywnościowego. Synteza z realizacji tematu III. IERGŻ - PIB. Program Wieloletni. Raport Nr 179, Warszawa 2010.
  3. Morkis G.: Wpływ stosowania systemów zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności. IERiGŻ - PIB. Program Wieloletni. Raport Nr 25, Warszawa 2010.
  4. Kijowski J., Sikora T. : Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności. Integracja i informatyzacja systemów. WNT, Warszawa 2003.
  5. Sztajerska D.: Polska na tle Francji i Czech w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Problemy Jakości, 2011, 8, 49.
Cited by
Show
ISSN
2451-0769
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu