BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brol Joanna (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu), Kosior Monika (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Kobiecy styl zarządzania w Polsce (aspekty społeczno-ekonomiczne)
The feminine style of management in Poland (socio-economic aspects)
Source
Kobieta i Biznes, 2004, nr 1-4, s. 7-11, s. 36-40., tab., bibliogr. 19 poz.
Women & Business
Keyword
Kobieta, Styl zarządzania
Woman, Management style
Abstract
W Polsce dopiero od niedawna badacze, publicyści, a także politycy zajmują się sprawą równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym. Wpływ na zainteresowanie się tym tematem miały zmiany społeczne, gospodarcze i kulturowe zachodzące w naszym kraju po 1989 r. i w związku z tym rosnąca rola kobiet w życiu społeczno-politycznym. Okres transformacji systemowej wymusił na Polakach zmianę mentalności w stosunku do pracy, w postrzeganiu świata, spowodował także, że ujawniło się szereg nowych problemów w życiu społecznym. Upadek sfeminizowanych przedsiębiorstw państwowych, z takich sektorów jak odzieżowy, tekstylny, przetwórczy, spowodował duże bezrobocie wśród kobiet. Wiele z nich zostało zmuszonych do zmiany miejsca pracy, całko-witego zrezygnowania z niej, bądź też przejścia na wcześniejszą emeryturę lub założenie własnej firmy. Na początku lat 90. zaobserwowano znaczne prze-mieszczenie kobiet z sektorów publicznych do sektora prywatnego. Zmieniająca się sytuacja społeczno-gospodarcza skłoniła kobiety, szczególnie te młode, będące przez krótki czas na rynku pracy, bądź właśnie na niego wchodzące, do poszukiwania zatrudnienia w nowo powstałych przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach, które podlegały niemal całkowicie zasadom wolnego rynku. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. H. Domański, Równouprawnienie. Stereotyp tradycyj-nego podziału ról, w: Co to znaczy być kobietą w Polsce? Pod red. H Domańskiego i A. Titkow, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1995.
 2. Sijka A., Zapach kobiety, "Wprost" nr 1074 (29.06.2003).
 3. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, Rozdział IV - Aktywność Ekonomiczna Ludności, www.stat.gov.pl (18.09.2003).
 4. Dominiczak, J. Wóycicka, Edukacja kobiet, www.babiniec.multinet.com.pl/4.html (27.02.2003)
 5. E. Kalinowska, Kobiety w życiu publicznym w: Sytuacja kobiet w Polsce. Raport organizacji pozarządowych. Warszawa 1995
 6. H. Domański, Zadowolony niewolnik. Studium o nierównościach społecznych między mężczyznami i kobietami w Polsce, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1992
 7. H. Domański, Zadowolony niewolnik idzie do pracy. Postawy wobec aktywności zawodowej kobiet w 23 krajach, Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 1999.
 8. S. Golinowska, Zawodowa i domowa praca kobiet, Pol-ska i kraje Europy Środkowej i Wschodniej, "Polityka Społeczna" 1996, nr 8.
 9. R. Kaczyńska-Kalinowska, Syndrom szklanego sufitu, "Personel" z 1-15.03.2003.
 10. Budrowka B., D. Duch, A. Titkow, Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier polskich kobiet. Raport z badań jakościowych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych 2003, s. 55.
 11. E. Lisowska, Polskie menedżerki 2000 i ich porównanie z amerykańskimi, "Kobieta i Biznes" 2000, nr 1-2.
 12. R. Geremek, Matriarchat biznesu. Polki są najbardziej przedsiębiorczymi kobietami Europy, "Wprost" 2003, nr 1052.
 13. S. Vinnicombe, N.L. Colwill, Kobieta w zarządzaniu, ASTRUM, Wrocław 1999.
 14. T. Oleksyn, Sztuka kierowania, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, s. 234.
 15. Parsloe E., M. Wray, Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu w doskonaleniu procesu uczenia się, Ofi-cyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 78-79.
 16. M. Hausman, Mocne rządy słabej ręki, "Businessman" 1998, nr 2 (83). V. Marcinkowicz, Czy istnieje kobiecy styl zarządzania? www.businessman.onet.pl/ar- tykul.html?MP=2&ITEM= 1008738 (05-05-2003).
 17. H. Steinmann, G. Schreyoegg, Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1995.
 18. H. Rubin, The Princess. Machiavelli for Woman. Double-day, New York 1997.
 19. Fazlagić A., P. Dopierała, Kobieta w pracy, "Kobieta i Biznes" 2002, nr 1-2, s. 1.
Cited by
Show
ISSN
1230-9427
Language
pol, eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu