BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlukowicz Roman (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Wartość nieruchomości w konstrukcji portfela inwestycyjnego
Property Value in the Construction of the Investment Portfolio
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 11-19, bibliogr. 44 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Inwestycje finansowe, Portfel inwestycyjny, Dywersyfikacja portfela, Inwestycje w nieruchomości, Wartość nieruchomości
Financial investment, Investment portfolio, Portfolio diversification, Investments in real estate, Real estate’s value
Note
summ.
Abstract
Posiadane dziś pieniądze będą ciągle traciły na wartości. Aby temu zapobiec trzeba je inwestować. Inwestycja jest to działalność podejmowana oczekiwaniu wzrostu wartości, której to działalności rezultaty są obarczone zyskiem i będą znane w przyszłości [12, s. 90]'. Istnieje wiele rodzajów inwestycji. Najogólniej biorąc wyróżnia się inwestycje finansowe i inwestycje rzeczowe [4, s. 15; 7, s. 39; 8, s. 121; 13, 11; 19, s. 7; 20, s. 116; 28, s. 17]. Są to bardzo różniące się treścią inwestycje, przy tym bardzo niejednorodne wewnętrznie. Przedmiotem inwestycji finansowych są tzw. instrumenty finansowe, występujące na rynku pieniężnym (bon skarbowy, bon pieniężny NBP, certyfikat depozytowy), kapitałowym (obligacja, akcja), walutowym i rynku instrumentów pochodnych 3, s. 12-15; 14, s. 9-10,12]. Inwestycje rzeczowe dotyczą zakupu dóbr materialnych, które mogą się przyczynić do wzrostu dochodu inwestora. (fragment tekstu)

The inclusion of property investments in the investment portfolio may reduce the risk of the overall investment portfolio. The inclusion of property assets in the investment portfolio requires knowledge both of the expected rates of return of the investments in question and of risks involved in their execution. The article indicates that property value (market value) constitutes a supporting criterion in the diversification of the investment portfolio into real estate. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aszyk A. (2003). Metody prognozowania cen nieruchomości, "Nieruchomości C.H. Beck" nr 8. Warszawa
 2. Aszyk A. (2003). Wartość nieruchomości w ocenie efektywności inwestowania w nieruchomości, "Nieruchomości C.H. Beck" nr 5. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 3. Błaszczak C., Kalinowska B., Milewska K. (2004). W labiryncie niepewności, "Rzeczpospolita" - 02.02.2004 r.
 4. Bryx M., Matkowski R. (2001). Inwestycje w nieruchomości, Wydawnictwo Poltext. Warszawa.
 5. Fijor I.M. (2002). Metoda dźwigni, "Rzeczpospolita" -19.08.2002 r.
 6. Gastomski E., Pawłowicz L. (2000). Niewykorzystany instrument polityki gospodarczej. (Fundusze lokujące w nieruchomości), "Rzeczpospolita" - 15.03.2000 r.
 7. Gierałtowska U., Putek E. (2004). Analiza ryzyka portfela inwestycyjnego, "Wiadomości Statystyczne" Nr 2. GUS. Warszawa.
 8. Gierałtowska U., Putek E. (2002). Inwestowanie w nieruchomości jako czynnik zmniejszający ryzyko portfela, W: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 9. Henclewska L. (2000). Wartość rynkowa a wartość inwestycyjna nieruchomości, "Nieruchomości C.H. Beck" Nr 8. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 10. Inwestować w nieruchomości, "Rzeczpospolita" - 10.09.2003 r.
 11. Jajuga K., Cegielski P. (2004). Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości - stopy zwrotu z rynku finansowego, "Nieruchomości C.H. Beck" Nr 3. Wydawnictwo C.H. Beck . Warszawa.
 12. Jajuga K. (2003). Inwestycje w nieruchomości - klasyczna teoria finansów a praktyka, W; Inwestycje i gospodarowanie nieruchomościami. Dydaktyka i badania. Red. A. Nalepka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Kraków.
 13. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P. (1997). Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 14. Jajuga K. (2003). Stopa zwrotu a wycena nieruchomości - wyznaczanie na podstawie rynku finansowego, W: Materiały Warsztatów Metodycznych "Wyznaczanie stóp zwrotu z rynku nieruchomości i z rynku kapitałowego, Szklarska Poręba 01-02.09.2003 r.
 15. Karpiński S. (2003). Nie uciekaj na oślep, "Rzeczpospolita" - 06.11.2003 r.
 16. Karpiński S. (2003) Stawiaj na zyski lub bezpieczeństwo, "Rzeczpospolita" - 20.11.2003 r.
 17. Kolupa M., Plebaniak J. (2000). Budowa portfela lokat, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 18. Komisja nie przewiduje zmian. (Inwestycje w nieruchomości), "Rzeczpospolita" - 18- 19.03.2000 r.
 19. Kucharska-Stasiak E. (1999). Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Wydawniczy Valor. Łódź.
 20. Kucharska-Stasiak E. ( 1997). Nieruchomość a rynek, Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.
 21. Kulik A. (2004). Skorzystaj z porad noblisty. (Im inwestycja bardziej zróżnicowana, tym ryzyko z nią związane mniejsze), "Rzeczpospolita" - 15.04. 2004 r.
 22. Lewandowska I. (2004). Nowe typy funduszy, "Rzeczpospolita" - 22.04.2004 r.
 23. Milewska K. (2003). Dla znawców rynku, "Rzeczpospolita" - 24.11.2003 r.
 24. Milewska K. (1999). Skok na głęboką wodę, "Rzeczpospolita" - 05.03.1999 r.
 25. Milo W. (2003). Wybór portfela inwestycyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
 26. Moje pieniądze 97/98. (1998), Wydawnictwo Resspublika. Warszawa.
 27. NFI Octava; fundusz nieruchomości, "Rzeczpospolita" - 06.04.2004 r.
 28. Nowak E., Pielechaty E., Poszwa M. (1999). Rachunek opłacalności inwestowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 29. Oszczędzanie, "Rzeczpospolita" - 15.05.2001 r.
 30. Pawlukowicz R. (2002). W sprawie badania ruchu cen dla potrzeb szacowania wartości rynkowej nieruchomości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu " nr 935. Ekonometria 9. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 31. Pawlukowicz R. (2003). Wykorzystanie koncepcji kombinowanych quasi prognoz do aktualizacji danych w rynkowych modelach wyceny nieruchomości, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu " nr 988. Taksonomia 10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
 32. Planeta W. (2000). Zarobić na nieruchomościach. (Fundusze zamknięte), "Rzeczpospolita" - 08.08.2000 r.
 33. Polonia Property Fund. (2003), "Nieruchomości C.H. Beck" Nr 11. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 34. Premia za stabilność, "Rzeczpospolita" - 28.11.2003 r.
 35. Proste produkty najpopularniejsze, "Rzeczpospolita" - 31.03.2004 r.
 36. Sielanko A., Korzystne inwestycje, "Rzeczpospolita" - 05.02.2004 r.
 37. Strzelec M. (2004). Real Estate Investment Trust - amerykański sen w polskiej rzeczywistości, "Rzeczoznawca Majątkowy" nr 1(410) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Warszawa.
 38. Świderek T., Obiecujące nieruchomości, "Rzeczpospolita" - 08.07.2003 r.
 39. Talar P., Planeta W. Indeks dla nieruchomości. (W ocenie sytuacji rynkowej przydatne są specjalistyczne wskaźniki), "Rzeczpospolita" - 11.08.2003 r.
 40. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
 41. W co lokować, "Rzeczpospolita" - 30.06.2000 r.
 42. Więcław E., Biurowce na miarą. Firmy ubezpieczeniowe już wykazują aktywność na rynku nieruchomości, "Rzeczpospolita" - 10.04.2000 r.
 43. Wierzycka Ł. (2000). Nieruchomość - rzecz indywidualna, "Nieruchomości C.H. Beck" nr 9. Wydawnictwo C.H. Beck. Warszawa.
 44. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. (Tekst jednolity; Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu