BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzegorczyk Anita (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Kontrakt menedżerski czy umowa o pracę? Korzyści i ograniczenia płynące z obu form zatrudnienia dla menedżerów najwyższego szczebla zarządzania
Management Contract or Contract of Employment? Advantages and limitations of either of the forms of employment for the top managers
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 102, s. 131-152, tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Menedżer, Zatrudnienie, Umowa o pracę, Recesja gospodarcza
Manager, Employment, Employment contract, Economic recession
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zawód menedżera należy dzisiaj do najważniejszych, a zarządzanie stało się świetnie opłacaną profesją. Nie ma wątpliwości, że menedżer jest główną postacią i "nerwem" każdej organizacji. To od niego zależy, czy firma będzie trwała w bezruchu, czy też będzie się dynamicznie rozwijać. Z kolei skuteczność i zaangażowanie menedżera zależy w głównej mierze od sposobu uregulowania podstaw jego zatrudnienia. W związku z tym problematyka wyboru właściwej, a zarazem najlepszej formy związania się zarządcy z przedsiębiorcą (właścicielem) wywołuje żywe zainteresowanie nie tylko wśród nich samych, ale także wśród podmiotów powiązanych z organizacją. Wymaga ona od menedżera starannego przyjrzenia się własnym umiejętnościom, predyspozycjom oraz możliwościom, ponieważ to właśnie one decydują o sposobie radzenia sobie w określonym środowisku pracy. Szczególna doniosłość wskazanego tu problemu najlepiej uwidacznia się w przypadku, gdy menedżer staje przed dylematem wyboru między cywilnoprawną umową o zarządzanie a stosunkiem pracy. Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest ukazanie mocnych i słabych stron kontraktu menedżerskiego i umowy o pracę, a następnie wskazanie korzystniejszej formy zatrudnienia dla menedżerów najwyższego szczebla zarządzania. (fragment tekstu)

The first part of the article presents the idea and importance of the top managers. Next, it describes and compares two most frequent forms of employment, i.e. management contract and contract of employment. A lot of space is devoted to showing their strong and weak points from the managers' positions, interests and objectives. The author points to the management contract as the most advantageous form of relation with the entrepreneur (owner). However, she clearly underlines that the choice is really individual and depends on a lot of different factors. That is why, in order to confront her own thesis, in the last part of the article she presents the result of research done by Sedlak § Sedlak in April 2008. They illustrate the domestic trends referring to the choice of the form of employment made by those directly involved, i.e. top managers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Duraj T., Podstawy zatrudnienia menedżerów najwyższego szczebla w przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
 2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Gujski W., Kontrakty menedżerskie oraz inne umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy, Librata, Warszawa 2003.
 4. Gujski W., Kontrakty menedżerskie. Umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami, LexisNexis, Warszawa 2008.
 5. Kowalska A., Szafran A., Czeredys-Wójtowicz M., Kowalski A., Szczególne formy zatrudnienia, Difin, Warszawa 2009.
 6. Koźmiński A. K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Kubot Z., Kontrakty menedżerskie średniej kadry kierowniczej, Klemar, Wrocław 1999
 8. Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H., Prawo pracy, Difin, Warszawa 2005.
 9. Małysz F., Różne formy zatrudnienia, Część II: Nietypowe formy zatrudnienia, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa 2006.
 10. Siemiątkowski T., Zastosowanie kontraktów menedżerskich w praktyce: spółki publiczne - spółki prywatne - spółki Skarbu Państwa, "Corporate Governance XXI, Kontrakty menedżerskie - korzyści, ograniczenia, warunki stosowania", Konferencja Polskiego Instytutu Dyrektorów, GPW, Warszawa 7 czerwca 2005 r.
 11. Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert D. R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 12. Suknarowska-Drzewiecka E., Anyszka E., Umowy cywilnoprawne w zatrudnieniu, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 13. Urbanek P., Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006.
 14. http://gazetapraca.pl
 15. www.gazetaprawna.pl
 16. www.twoja-firma.p
 17. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (tekstjedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1361 z późn. zm.).
 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).
 19. Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 306 z późn. zm.).
 20. Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 1999 r. Nr 90 poz. 999 z późn. zm.).
 21. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.).
 22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).
 23. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188 poz. 1848 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112 poz. 981 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 27. Wyrok SN z dnia 23 października 2006 r., I PK 113/06.
 28. Uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 lipca 1998 r., II UKN 131/98.
 29. Postanowienie SN z dnia 18 grudnia 1996 r., I CKN 20/96.
 30. Uchwała SN z dnia 8 marca 1995 r., I PZP 7/95.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu