BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekunko Iwona (Politechnika Białostocka)
Title
Analiza czasu na gruncie teorii fal Elliotta i ciągu liczb Fibonacciego na przykładzie wybranych indeksów światowych
The Analysis of Time on the Basis of Elliott Wave Theory and Fibonacci Numbers on Instance of Selected World Indexes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 21-33, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Model R.N.Elliotta, Indeks giełdowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG)
R.N. Elliott's model, Stock market indexes, Warsaw Stock Exchange Index
Note
summ.
Abstract
Analiza czasu, zarówno w teorii fal Elliotta, jak i w innych koncepcjach prognozowania zmian kursów giełdowych, traktowana jest jako niezależny element, który wciąż sprawia wiele trudności. Pomimo, że na całość teorii Elliotta składają się trzy elementy, a mianowicie: kształt, proporcja i czas, to tylko dwa pierwsze zostały dość szczegółowo określone i opisane, natomiast sekwencje czasowe pozostawiają wiele do życzenia. Oczywiście można prognozować jedynie poziom docelowy pomijając przy tym dzień docelowy, i na odwrót, ale lepsze efekty przynosi analiza łącząca w sobie zarówno potencjalny poziom, jak i dzień docelowy. Ze względu na fakt, że na podstawie teorii Elliotta, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych zasad kształtowania się fal, można wyznaczyć kilka diametralnie różnych poziomów docelowych, włączenie (a w zasadzie nie pomijanie) do analizy cenowej sekwencji czasowych powinno doprowadzić do wzrostu skuteczności (prawdopodobieństwa) prognoz, a tym samym powinno zwiększyć efektywność inwestycji giełdowych oraz częściowo wyeliminować subiektywizm, często traktowany jako główna wada teorii fal. Dodatkowo włączenie sekwencji czasowych do analizy cenowej daje możliwości porównywania (po uwzględnieniu ryzyka) inwestycji giełdowych z innymi alternatywnymi sposobami lokowania środków finansowych. (fragment tekstu)

In this study the problem of time analysis on the Elliott Wave Theory and Fibonacci numbers on instance of indexes DJIA, CAC 40 and Nikkei 225 has been presented. An attempt to empirical verification of assume that Elliott's rule of changeability apply also for relation to temporary sequence. Moreover, one of aims of this study was qualification whether dependences of observed of time analysis on Warsaw Stock Exchange (on index WIG) have been possible to achieve in some way to different indexes?(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Frost A.,J., Prechter R.R. (1995). Teoria fal Elliotta, WIG Press. Warszawa.
  2. Fischer R. (1996). Liczby Fibonacciego na giełdzie, WIG Press. Warszawa.
  3. Gately E. (1999). Cena i czas. Zarys metod analizy technicznej, WIG Press. Warszawa.
  4. Tarczyński W. (2000). O liczbach Fibonacciego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank i Kredyt nr I - 2.
  5. Prechter's GLOBAL MARKET PERSPEKTIVE. (2003), Elliott Wave International. Gainesville. Georgia.
  6. Piekunko I. (2002). .Analiza czasu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na gruncie teorii fal Elliotta i ciągu liczb Fibonacciego. w: Materiały z III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie finansami, klasyczne metody - nowoczesne ; narzędzia", Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
  7. Piekunko I. (2004). Wykorzystanie teorii fal Elliotta na rynku kapitałowym na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej. Białystok.
  8. Baza danych Gazety Giełdy "Parkiet".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu