BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stępień Paweł (Uniwersytet Szczeciński), Strąk Tomasz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Weryfikacja skuteczności wybranych modeli oceny zagrożenia bankructwem
Verification of Applicability of Selected Bankruptcy Prediction Models
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 85-94, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Upadłość przedsiębiorstwa, Bankructwo, Modele logistyczne
Enterprise bankruptcy, Bankruptcy, Logistic models
Note
summ.
Abstract
Dotychczas opracowane w Polsce modele oceny zagrożenia bankructwem są użyteczne tylko wtedy jeżeli są skuteczne, tzn. charakteryzują się wysokim odsetkiem poprawnie zaklasyfikowanych przedsiębiorstw'. Ich jakość klasyfikacji dla każdej z grup powinna być istotnie lepsza od klasyfikacji czysto losowej. Należy przy tym pamiętać, iż wyższy jest koszt popełnienia błędu 1 rodzaju polegającego na złym sklasyfikowaniu przedsiębiorstw bankrutów niż błędu 11 rodzaju - przedsiębiorstw wypłacalne zaklasyfikowane do podmiotów zagrożonych bankructwem. Autorzy celem weryfikacji wybranych polskich dyskryminacyjnych i logitowych modeli oceny zagrożenia bankructwem posłużyli się próbą obejmującą 653 przedsiębiorstw spośród, których 289 zbankrutowało w ciągu najbliższego roku obrotowego, a 364 było wypłacalnych. 213 firm niewypłacalnych wybranych zostało z grupy 374 podmiotów, w stosunku do których złożono wniosek o ogłoszenie upadłości w bydgoskim, gdańskim, gorzowskim, koszalińskim, leszczyńskim, pilskim, poznańskim, słupskim, szczecińskim lub zielonogórskim sądzie rejonowym. (fragment tekstu)

The paper presents the results of verification of applicability of selected Polish discriminant and logit bankruptcy prediction models. The sample consists of 653 companies - 289 of them went bankrupt within the following accounting year while 364 remained solvent. The results prove high applicability of models developed by P. Stępień and T. Strąk, D. Wędzki, A. Hołda, and J. Gajdka and D. Stos. The model developed by M. Hamrol, B. Czajka and M. Piechocki may also be applicable but it carries, however, a relatively high level of type I error (35.64%.) (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996.
  2. Gajdka J., Stos D., Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998 -2001 w: Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Pod red. D. Zarzeckiego, Szczecin 2003.
  3. Gruszczyński M., Kondycja finansowa przedsiębiorstw. Prognozy ekonometryczne w: Zarządzanie finansami. Klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia, pod red. D. Zarzeckiego, Szczecin 2002.
  4. Hamrol H., Czajka B., Piechocki M., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw - konstrukcja modelu, Zeszyty Teoretyczne Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
  5. Hołda A., Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, Rachunkowość 2001, nr 5.
  6. Restrukturyzacja przedsiębiorstw w procesie transformacji gospodarki polskiej, pod red. E. Mączyńskiej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2001.
  7. Stępień P., Strąk T., Dyskryminacja logistyczna w ocenie zagrożenia upadłością polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie Finansami: współczesne tendencje w teorii i praktyce, red. D. Zarzecki, Szczecin 2000.
  8. Stępień P., Strąk T., Wielowymiarowe modele logitowe oceny zagrożenia bankructwem polskich przedsiębiorstw, w: Zarządzanie Finansami: finansowanie przedsiębiorstw w UE, red. D. Zarzecki, Szczecin 2004.
  9. Wędzki D., Bankruptcy Model for Polish Economy, Argumenta Oeconomica Cracoviensia, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu