BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbański Stanisław (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Możliwości zastosowania modelu Markowitza do optymalizacji portfela papierów wartościowych notowanych na GPW w Warszawie
The Prospects to Apply the Markowitz Model for Optimization of Portfolio of Securities Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 95-110, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Teoria portfelowa Markowitza, Optymalizacja, Portfel papierów wartościowych
Markowitz portfolio theory, Optimalization, Portfolio securities
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Zakładając słuszność modelu CAPM stwierdzić należy, że wszyscy uczestnicy rynku winni konstruować swoje portfele inwestycyjne w oparciu o model Markowitza. Wykorzystując jedną z własności zbioru minimalnego ryzyka jednoznacznie zdefiniować można optymalny portfel akcji zwykłych, zakładając nieograniczoną płynność papieru wartościowego o zerowym ryzyku oraz walorów obarczonych ryzykiem. W zależności od założonej, przez inwestora, awersji do ryzyka brak jest formalnych przeszkód w konstrukcji portfela który przyniesie określoną stopę zwrotu. Istnieją również możliwości zdefiniowania portfeli, które dla założonej stopy zwrotu obarczone zostaną minimalnym ryzykiem. Pomimo tego w portfele optymalizujące zmienność oczekiwanej stopy zwrotu nie są inwestowane większe pieniądze, a inwestorzy instytucjonalni w przeważającej mierze decydują się na dystrybucje środków finansowych w portfele ważone kapitalizacjami rynkowymi [1]. Jak wykazały prowadzone w przeszłości badania [2, 3] portfele ważone kapitalizacjami rynkowymi wydają się być istotnie gorsze od portfeli konstruowanych na podstawie procedur Markowitza, mają one jednak dwie zasadnicze zalety, po pierwsze charakteryzują się dużą płynnością, a po "drugie są bardzo proste do zdefiniowania. Procedura Markowitza, formalnie prosta do zastosowania, wymaga zdefiniowania określonych parametrów początkowych, mających istotny wpływ na wynik symulacji. (fragment tekstu)

The paper presents the possibilities of optimization of stock portfolios using the Markowitz procedures. The calculations and results analysis were carried out for variable required by model boundary condition. The investigations were executed for company shares listed on Warsaw Stock Exchange in the years 1996 - 2002. The results of calculations proved the genera tendency of financial institutions to possess capitalization-weighted stock portfolios leads to inefficiency of investments. The returns of portfolios determined on the basis of described methodology turned out higher on significance level about 7 - 15%.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Haugen R.H. (1996). Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press. Warszawa.
 2. Haugen R.H., Baker N. (1990). Dedicated Stock Portfolios, Journal of Portfolio Managament. Summer.
 3. Haugen R.H., Baker N. (1991). The efficient Market Inefficientcy of Capitalization-Weighted Stock Portfolios, Journal of Portfolio Management. Spring.
 4. Urbański S. (2003). Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe: okres utrzymywania otwartych pozycji w portfelu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Nr 974.
 5. Urbański S. (2004). Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe: rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania Finansów. Zeszyły Naukowe SGH. Nr 47. przyjęty do druku.
 6. Haugen R.A. (1999). Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG Press. Warszawa.
 7. Lo A.W., MacKinlay A.C. (1988). Stock Market Prices Do Not Follow Random Walks: Evidence from Sample Specification Test, The Review of Financial Studies. Spring.
 8. Poterba J., Summers L. (1988). Mean Reversion in Stock Prices, The Journal of Financial Economics. December.
 9. Łoboz M. (2003). Efekt bezwładności i efekt odwrócenia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Polsce. Praca Magisterska, Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Zarządzania. Kraków.
 10. Rendleman R.J., Jones C.P., Latane A. (1982). Empirical Anomalies Based on Unexpected Earnings and the Importance of Risk Adjustment, Journal of Financial Economics. November.
 11. Kolupa M., Plebaniak J. (2000) Budowa portfela lokat. Podstawy teoretyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu