BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zalewska Mariola (Uniwersytet Warszawski)
Title
Nieprzerwane wzrosty i nieprzerwane spadki jako miary zmienności indeksów giełdowych
Draw Down and Draw Up as the Volatility Indicator of the Stock Market Index
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 133-148, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Indeks giełdowy, Rynek kapitałowy, Warszawski Indeks Giełdowy (WIG), Metoda Monte Carlo, Stopa zwrotu
Stock market indexes, Capital market, Warsaw Stock Exchange Index, Monte Carlo method, Rate of return
Note
summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Problematyka przewidywalności rynków finansowych jest jednym z najczęściej omawianych zagadnień w periodykach ekonomiczno-finansowych. Jest to ważny kluczowy problem dla inwestorów. Najwięcej uwagi poświęca się szacowaniu ryzyka inwestycyjnego, co jest umotywowane praktycznie: bez oszacowania ryzyka niemożliwe jest racjonalne uczestniczenie w operacjach finansowych. Podstawowym elementem procesu zarządzania ryzykiem jest jego pomiar. Rynki finansowe charakteryzuje wysoki stopień złożoności. Uczestnicy gry rynkowej różnią się wielkością zainwestowanego kapitału, horyzontem czasowym zawieranych transakcji, oczekiwaną stopą zwrotu i związaną z nią tolerancją ryzyka, dostępem do informacji, ogólną motywacją i szczegółowymi celami. Odrodzony rynek kapitałowy w Polsce jest bardzo młody. W porównaniu z rynkami rozwiniętymi cechuje się on małą kapitalizacją i dużą zmiennością. Z tego punktu widzenia ciekawe jest weryfikowanie, na ile implementacja idei sprawdzających się na rynkach rozwiniętych jest uzasadniona i poprawna. (fragment tekstu)

It is shown that drawns - the amount of uninterrupted, monotonic change of given index - are sensitive to the persistency of index time series, in contrast to the commonly used return rates. A simple Monte Carlo simmulation is used to demonstrate this fact. It is shown also that if the maximal index change is constarined, as in the case of Warsaw Stock Exchange Index WIG, this fact does not shows up in the draws distributions. The conclusion is that drawns could be regarded as better indicator of the volatility than return rates.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Jajuga K.; Jajuga, T.(1999). Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Johansen A.; Sornette D. (1998). Stock market crashes are outiliers, European Physical Journal (Bl)141.
  3. Johansen A., Sornette D., Ledoit O.(2000). Crashes and critical points, International Journal of Theoretical and Applied Finance 3 zeszyt 2, 219-255
  4. Peters E. (1997) Teoria chaosu, a rynki kapitałowe, WIG Press. Warszawa
  5. Rocznik 2003 (2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Warszawa.
  6. Weron A.; Weron R. (1998). Inżynieria finansowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. Warszawa.
  7. Zalewska M.(2002) "Wykorzystanie modelu załamania koniunktury do oceny polskiego rynku finansowego. Praca doktorska. Materiały niepublikowane, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu