BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasadzki Włodzimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie rynku kapitałowego w finansowaniu zadań rozwojowych samorządu terytorialnego
The Use of Capital Market in Financing of Development Tasks of the Local Authority
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 2, s. 149-164, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Finansowanie samorządu terytorialnego, Papiery dłużne, Obligacje
Capital market, Public finance, Local government, Local government financing, Debt securities, Bonds
Note
summ.
Abstract
Samorząd terytorialny stoi przed koniecznością zaspakajania potrzeb mieszkańców w zakresie świadczenia usług o charakterze publicznym dysponując ograniczonymi możliwościami finansowymi. Poziom i jakość świadczonych usług zależy między innymi od stanu infrastruktury technicznej i społecznej. Jej utrzymanie na tym samym poziomie, a tym bardziej rozszerzenie infrastruktury i zakresu oraz jakości świadczonych usług wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Okres ich realizacji zazwyczaj wykracza poza rok budżetowy, stąd konieczność starannego opracowania planów i budżetów inwestycji oraz źródeł i oceny możliwości ich finansowania. Ustawa o finansach publicznych umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego, wraz z budżetem na dany rok, uchwalanie wieloletnich programów inwestycyjnych, które powinny być zgodne z założeniami strategii rozwoju i stanowić element łączący bieżące zarządzanie z celami strategicznymi. Podstawową funkcją tych programów jest umożliwienie władzy samorządowej planowanie i finansowanie potrzeb w zakresie rozwoju w sposób uporządkowany. W związku z powyższym jedną z najistotniejszych spraw jest ustalenie priorytetów w zakresie potrzeb rozwojowych, jak i możliwości finansowych samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)

The Local authority has to face the problem of satisfying the inhabitants' needs in the range of provision of public services having limited finance. Therefore, the local authority more often uses the instruments of capital market, as financial bonds, to finance the development tasks. Beside market economy's demands, the activity of the local authority on financial market is also caused by deterioration of its financial situation. Taking everything into consideration the possibility of taking advantage of the external financial sources, which depend on loan capacity and financial credibility of the local authority unit, seems to be essential. The results of the research, which are presented in the article, clearly reveal that in spite of increasing number of the different types of the municipal papers published recently, the most significant way of financing of the development tasks by the local government is incurring a debt or a loan, which is about 80% share in financing of the budget deficit. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drwiłło A., Konstrukcje prawne wewnętrznych pożyczek publicznych, Gdańsk 1989 r. str. 186.
  2. Gaudement K.M., Finanse publiczne. Warszawa 1990 r.
  3. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s.43.
  4. Pakoński K., Zintegrowane zarządzanie finansami zorientowane na cele. Municipium. Warszawa 200Ir.
  5. "Rzeczpospolita" z 16 marca 2004 r.Dodatek "Energia - Ochrona Środowiska", s. I.
  6. Ustawa o obligacjach z dnia 29.06.1995 r., Dz. U. z 1995 r. nr 83. poz. 420 z późniejszymi zmianami.
  7. Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych. Dz. U. z 1998 r. nr 155. poz. 1014 z późniejszymi zmianami.
  8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo o zamówieniach publicznych". Dz. U. nr 19. poz. 177.
  9. Wieloletnie panowanie finansowe, red. K.S. Cichocki, Municipium, Warszawa 2001 r.
  10. Wojciechowski E., Samorząd terytorialny w warunkach gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu