BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brycz Marcin (Uniwersytet Gdański)
Title
Perspektywy zrównoważonego rozwoju w polityce monetarnej Banku Centralnego Szwecji w latach 2008-2011
Perspectives for Sustainable Development in the Monetary Policy of the Central Bank of Sweden in 2008-2011
Source
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6A tom 1, s. 47-54, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Polityka pieniężna, Polityka pieniężna państwa
Sustainable development, Monetary policy, State monetary policy
Note
streszcz., summ., rez.
Country
Szwecja
Sweden
Abstract
Polityka monetarna do czasu kryzysu utożsamiana była przede wszystkim z kontrolą inflacji, a prowadzona głównie przez regulację krótkoterminowej stopy procentowej. W większości krajów świata od początku lat dziewięćdziesiątych nadrzędnym celem banków centralnych był cel inflacyjny ustalany na podstawie indeksu CPI. Gdy nadszedł największy kryzys finansowy od przeszło siedemdziesięciu lat, banki centralne sięgnęły po nowe instrumenty polityki monetarnej oraz zwrócono uwagę na problem rozwoju zrównoważonego. Celem rozważań jest przedstawienie aspektów zrównoważonego rozwoju w poglądach Rady Polityki Pieniężnej Banku Centralnego Szwecji (Riksbank). Perspektywę zrównoważonego rozwoju można omawiać w aspektach: zrównoważonej długookresowej stopy bezrobocia, wprowadzenia ujemnej stopy depozytowej czy zwrócenia uwagi na długookresowe skutki podejmowanych decyzji. (abstrakt oryginalny)

The monetary policy since the crisis times had been identified, first of all, with control over inflation and carried out mainly by regulation of the short-term interest rate. In most countries of the world, since the beginning of the 1990s, the overarching objective of central banks had been the inflation target being fixed on the basis of CPI. When the most severe for more than seventy years financial crisis arrived, central banks reached for new instruments of the monetary policy as well as there was paid attention to the problem of sustainable development. An aim of the author's considerations is to present the aspects of sustainable development in the views of the Monetary Policy Council of the Central Bank of Sweden (Riksbank). The perspective of sustainable development can be discussed in the following aspects: long-term sustainable unemployment rate, introduction of the negative deposit rate, or paying attention to long-term consequences of the decisions being made. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Evans P. (1996), Growth and the Neutrality of Money, "Empirical Economics", No. 21.
 2. Humphrey T.M. (1991), Nonneutrality of Money in Classical Monetary Thought, "Economic Review", March/April, Federal Reserve Bank of Richmond.
 3. Ingves S. (2013), The role of the central bank after the financial crisis - the challenges ahead, wykład 12 czerwca.
 4. Molin T. (2010), How has the Riksbank managed the financial crisis?, "Economic Review", No. 1.
 5. ONZ (1987), Our Common Future, Report of the World Commission on Environment and Development.
 6. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Rozwój zrównoważony - "szeroka i wąska" interpretacja, stan wiedzy, http://www.sgh.waw.pl/katedry/kge/BADANIA_NAUKOWE/rozwoj%20zrownowazony-strona%20www_1.pdf
 7. Qvigstad J.F. (2006), When Does An Interest Rate Path "Look Good"? Criteria For An Appropriate Future Interest Rate Path, "CME Working Paper", No. 5.
 8. Riksbank (2010), The Driving Forces behind Trends in the Economy Can Be Analysed Using a Production Function, "Monetary Policy Report", No. 3.
 9. Riksbank (2012), "Monetary Policy Report", No. 2.
 10. Riskbank (2013), Minutes of monetary policy meeting, April.
 11. Sellin P., Sommar A. (2012), Review of the Riksbank's operational framework for implementation of monetary policy, "Sveriges Riksbank Economic Review", Vol. 2.
 12. Svensson L. (2012), Differing views on monetary policy, przemówienie, 8 czerwca.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu