BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Luchter Lidia (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Uwarunkowania i skala redukcji zanieczyszczeń gazowych w krajowych elektrowniach zawodowych
Source
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2002, nr 4, s. 147-158, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Problemy transformacji struktur przemysłowych
Keyword
Elektrownie, Emisja zanieczyszczeń, Analiza danych statystycznych
Power station, Pollution emission, Statistical data analysis
Abstract
Charakterystyczną cechą funkcjonowania krajowej elektroenergetyki w latach 90. jest istotne ograniczenie presji na środowisko, zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych. Skala tego zjawiska jest szczególnie duża w przypadku redukcji dwutlenku siarki, pomimo zachowania w sektorze monokultury paliw stałych oraz pojawienia się od l994 r. progresywnej tendencji w produkcji energii elektrycznej. Analiza relacji i uwarunkowań między przemysłem a środowiskiem należy do tradycyjnego, nie tracącego na aktualności kierunku badawczego geografii przemysłu. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie skali redukcji zanieczyszczeń gazowych oraz dynamiki zmian zachodzących w relacjach elektroenergetyka a środowisko. Zidentyfikowano także i określono wpływ istotnych czynników na przebieg tego procesu w czasie i w przestrzeni. Do realizacji tak sformułowanego celu badawczego wykorzystano dane statystyczne o potencjale produkcyjnym elektroenergetyki, parametrach jakościowych zużywanego paliwa oraz wielkości emisji zanieczyszczeń zawarte w kolejnych tomach Statystyki Elektroenergetyki Polskiej i Emitora. Publikacje te zostały wydane w latach 1990-1999 przez Agencje Rynku Energii S.A. w Warszawie.(fragment tekstu)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Emitor, 1994-1999, Agencja Rynku Energii S.A., Warszawa.
  2. Gajda A., Barc W, 1999, Przegląd krajowych rozwiązań instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, Biuletyn Miesięczny, nr 12, PSE S.A.
  3. Kortus B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu, PWN, Warszawa.
  4. Luchter L., 1995, Strukturwandlungen in der Elektroenergetik Polens, Weimar, Dadder.
  5. Luchter L., 1996, Uwarunkowania przestrzenno-ekonomiczne i ekologiczne dostaw węgla kamiennego do elektrowni zawodowych, [w:] Nowa generacja w badaniach gospodarki przestrzennej pod red. R. Domańskiego, Biuletyn KPZK PAN, z. 174.
  6. Poręba S ., Gajda A., Burakowski A., 1997, Program redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, Biuletyn Miesięczny, nr 3, PSE S.A.
  7. Prawo Energetyczne, 1997, Ustawa z 10.IV.1997 r., Dziennik Ustaw, nr 54/9.
  8. Statystyka Elektroenergetyki Polskiej, 1990-1999, Agencja Rynku Energii S.A. Warszawa.
  9. Wiełoński A ., 2000, Geografia przemysłu, PWN, Warszawa.
  10. Wykaz standardów dopuszczalnej emisji obowiązujących w krajach rozwiniętych, 1994, Centrum Informatyki Energetyki, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2449-903X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu