BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jakubczyc Jerzy (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Ocena projektu gospodarczego a perspektywa
Economic Appraisal of Projects and Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 65-78, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Zarządzanie projektem, Ocena projektu, Teoria ekonomii, Wartość zaktualizowana netto, Teoria wartości
Project management, Project evaluation, Economic theory, Net present value (NPV), Value theory
Note
summ.
Abstract
Na uczelniach akademickich w Polsce jest wykładany przedmiot z metod oceny projektów gospodarczych. Celowo uwypuklono ocenę, gdyż jest to pojęcie ważne, aczkolwiek nie zawsze jest pojmowane właściwie. Być może nazwę przedmiotu sformułowano nieopatrznie, lecz jest akuratna oraz komunikatywna. Definiuje bowiem zakres dyscypliny naukowej, która w ekonomii zajmuje ważne miejsce. Co więcej, nie pokrywa się z zakresem innej dyscypliny, a mianowicie ekonometrii. Ekonometria zajmuje się głównie modelowaniem. Istotą oceny projektu powinna zaś być kontrola. Na uczelniach amerykańskich zamiast metod oceny projektów wykłada się ekonomię inżynierską. Przedmiot ten obejmuje "formułowanie, estymację, oraz ocenę rezultatów ekonomicznych zamierzonego przedsięwzięcia, porównywanego z przedsięwzięciem alternatywnym" (por. Blank, Tarquin 2002; s. 6). Zakres jest więc obszerniejszy, gdyż obok oceny deklaruje się zainteresowanie budową modeli oraz estymacją modeli. To z kolei sprawia, że ekonomia inżynierska upodabnia się do ekonometrii. Być może wyróżnikiem jest przyszłość "reprezentowana" przez zamierzone przedsięwzięcie. Podkreślenie tego rodzaju odstępstwa jest jednak dyskusyjne. Okazuje się, że wykładany w Polsce przedmiot jest "bliźniaczo podobny" do ekonomii inżynierskiej. W obu dominuje modelowanie oraz specyficznie rozumiana estymacja. Zagadnienie oceny lub kontroli jest zaś nieobecne. W metodach oceny projektów nazwa jest myląca, natomiast w ekonomii inżynierskiej deklarowany zakres nie pokrywa się z zakresem realizowanym. (fragment tekstu)

An economic validation of projects is a scientific discipline with a serious practical importance. There are paradigms in it, however, which cause a lot of problems. One of them it is a hidden paradigm about superiority of a graphic sketch in comparison with a picture. It has been tried to prove that it should be quite opposite. It is possible to communicate much better with the help of the perspective picture. It is not less important that the perspective picture is an efficient device, as well. A trial has been taken, and an economic perspective picture has been produced.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blank L., Tarquin A. (2002), Engineering Economy, McGraw Hill, Boston, Fifth Edition.
  2. MacEvoy B. 2004. Internetowa strona o perspektywie, www.handprint.com/HP/WCL/
  3. Meditch J.S. (1975), Estymacja i sterowanie statystycznie optymalne w układach liniowych, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1975.
  4. Park C.S., Sharp-Bette G.P. 1990. Advanced Engineering Economics, J. Wiley&Sons, Inc., New York.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu