BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczyński Waldemar (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wskaźnik P/E w aspekcie siły fundamentalnej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
P/E Ratio in the Aspect of Fundamental Strength of Companies Listed on Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2004, nr 2, Cz. 1, s. 79-88, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Keyword
Siła fundamentalna, Wskaźniki ekonomiczne, Rynek kapitałowy, Analiza fundamentalna, Wskaźniki giełdowe, Analiza techniczna
Fundamental strength, Economic indicators, Capital market, Fundamental analysis, Stock market indices, Technical analysis
Note
summ.
Abstract
Na rynku kapitałowym bardzo ważnym źródłem informacji są wskaźniki rynkowe. Ich rola i znaczenie na rozwiniętych rynkach kapitałowych są bardzo duże, a praktyczne zastosowania mocno rozbudowane (na przykład w procesie wycen wartości spółek metodami dochodowymi). Nie bez znaczenia jest też wykorzystywanie wskaźników rynkowych przez inwestorów na giełdach papierów wartościowych. Uczestnicy rynku posiłkując się zdobytą wiedzą i umiejętnością wykorzystania odpowiednich narzędzi inwestycyjnych działają tak, aby osiągnąć zamierzony cel w postaci zysku z inwestycji. Kluczem do tego sukcesu jest odpowiedni dobór walorów, oparty na konsekwentnej i długotrwałej analizie papierów wartościowych oraz obserwacja i zrozumienie sytuacji zachodzących na rynku kapitałowym. Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na zwrot z inwestycji jest cena danego waloru, a właściwe jej zmiana. Niestety okazuje się, że sama analiza stopy zwrotu (zmiany ceny) często nie prowadzi do zadowalających rezultatów. Techniki analiz wykorzystujące to podejście, to głównie metody analizy technicznej. Na rozwiniętych rynkach kapitałowych ważną rolę we wspomaganiu decyzji inwestycyjnych pełnią wskaźniki rynkowe, które są ważnym elementem metod analizy fundamentalnej. Ważna jest odpowiedź na pytanie, czy w warunkach polskiej gospodarki miary tego typu mogą również pełnić istotną rolę w procesie inwestycyjnym, w procesie wycen na ryku nieruchomości, w analizach ekonomiczno-finansowych wykonywanych w przedsiębiorstwach.(fragment tekstu)

A tryout to assess one of the most important market measures used in financial analysis - P/E ratio - is presented in the paper. The impact of the ratio on fundamental strength of companies and relations with other financial ratios utilized in fundamental analysis is considered. All companies listed on Warsaw Stock Exchange in continuous trading in period from 2000 to 2003 are analyzed.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Czekała M. (1997). Analiza techniczna i fundamentalna, Wydawnictwo AE Wrocław, Wrocław.
  2. Łuniewska M. (2003). Wykorzystanie metod ilościowych do tworzenia portfela papierów wariościowych, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  3. Ritchie J.C. (l997). Analiza fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa.
  4. Siegel J.G., Shim J.K. (1995). Przewodnik po finansach, PWN, Warszawa.
  5. Socha J. (1993). Zrozumieć giełdę. INW "Olimpus", Warszawa.
  6. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol. 1, Placet, Warszawa.
  7. Tarczyński W. (2002). Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
  8. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004a). Istota i znaczenie wybranych wskaźników rynkowych w analizach giełdowych, w: Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w UE, tom 2, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
  9. Tarczyński W., Łuniewska M. (2004b). Statystyczna analiza wskaźnika P/E dla spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, część V, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu